Page 9 - Kitron

Basic HTML Version

Årsberetning
Kitrons gjeld er i hovedsak kortsiktig og basert
på factoringfinansiering av kundefordringer.
Dette medfører at svingninger i omsetning
slår ut i selskapets likviditet. En liten andel
av fremmedkapitalen er langsiktig. Konsernet
har trekkfasiliteter som dekker inn forventede
likviditetssvingninger gjennom året. Styret anser
konsernets likviditet som tilfredsstillende.
Konsernets rentebærende gjeld belastes
med markedsbasert rente. Kitron har ikke
renteinstrumenter. Konsernet har ikke rentebærende
eiendeler av betydning.
Helse, miljø og sikkerhet
Ved utgangen av 2011 hadde konsernet totalt 1 198
ansatte som utførte 1 173 årsverk. Tallene inkluderer
midlertidig ansatte og er ikke justert for sykmeldte.
De ansattes kompetanse utgjør et stort aktivum og
konkurransefortrinn for Kitron.
Det var én alvorlig arbeidsulykke i 2011. I desember
ble en produksjonsarbeider i Kaunas skadet under
vedlikehold i produksjonsområdet. Ulykken er under
etterforskning av lokale myndigheter, og Kitron har
gjennomført en intern gransking.
Sykefraværet i Kitron økte fra 4,1 prosent i 2010 til
4,6 prosent i 2011. Styret anser arbeidsmiljøet som
godt og har ikke funnet det nødvendig å iverksette
spesielle tiltak.
Kitron forurenser ikke det ytre miljøet i nevneverdig
grad. Flere av konsernets produksjonsenheter er
miljøsertifisert i henhold til NS ISO 14000-serien.
Kitron AS i Arendal er en FN-klimapartner.
Likestilling
Kitrons grunnholdning er at mennesker med ulik
bakgrunn, uavhengig av etnisk tilhørighet, kjønn,
religion og alder skal ha like muligheter til arbeid og
karriereutvikling i Kitron. I fabrikkdelen av virksomheten
har Kitron tradisjonelt hatt flest kvinnelige arbeidstakere.
Kvinner representerte 53,9 prosent av antall årsverk i
Kitron i 2011. Av 835 årsverk i produksjonen utgjorde
kvinner 61,6 prosent, mens av 339 årsverk i indirekte
funksjoner utgjorde kvinner 34,8 prosent.
Kitron tar samfunnsansvar på alvor. I tillegg til å sikre
at arbeidet utføres trygt innebærer dette respekt for
organisasjonsfrihet, nulltoleranse for tvangsarbeid,
barnearbeid og arbeidsrelatert diskriminering.
For ansatte som arbeider direkte i produksjonen
i de norske og svenske selskapene utgjorde
gjennomsnittlig lønn (fastlønn + skifttillegg) til kvinner
om lag 87,6 prosent av gjennomsnittlig lønn til menn.
Den gjennomsnittlige lønnen for menn og kvinner
varierer på grunn av forskjeller i stillingskategorier og
ansiennitet, ikke på grunn av kjønn.
Indirekte funksjoner omfatter ansatte i ledelse,
stab og øvrige støttefunksjoner. I dag er det et
klart flertall av mannlige ansatte i ledelsen for de
enkelte virksomhetene. I konsernledelsen er det
i dag kun mannlige medlemmer. Det foreligger
ikke kjønnsmessige forskjeller når det gjelder
arbeidstidsordninger. Det er ingen diskriminerende
forhold ved utformingen av arbeidsplassene.
Styret tilfredsstiller allmennaksjelovens krav til
representasjon av begge kjønn.
Kompetanse
kitron fortsatte å fokusere på kompetanseutvikling i
2011. Det meste av basisopplæringen på områder
som teknisk kompetanse, kvalitet, sikkerhet og
produksjon blir utført lokalt på hver enhet, og er
en kombinasjon av klasseromsundervisning og
jobbtrening. Om lag 24 500 timer, ca 20 timer per
ansatt, ble brukt på opplæring i 2011. 14 800 timer
ble brukt på produksjon/tekniske områder og 2 300
timer på ledelse.