Page 82 - Kitron

Basic HTML Version

82
Kitron årsrapport 2011
Vedtekter
(sist endret 4. februar 2010)
§ 1
Selskapets navn er Kitron ASA.
Selskapet er et allmennaksjesel-
skap.
§ 2
Selskapets forretningskontor skal
ligge i Asker kommune.
§ 3
Kitrons formål er produksjons- og
utviklingsvirksomhet forbundet
med elektronikk. Virksomheten in-
kluderer kjøp og salg av aksjer og
selskaper i samme eller beslektede
bransjer. Virksomheten kan også
inkludere beslektede konsulent-
oppdrag og andre oppdrag forbun-
det med driften.
§ 4
Selskapets aksjekapital er NOK
172 961 625,-, fordelt på 172 961
625 aksjer, hver pålydende NOK
1,-. Selskapets aksjer skal være re-
gistrert i Verdipapirsentralen.
§ 5
Selskapets styre skal ha fra 7 til 11
medlemmer etter generalforsamlin-
gens nærmere beslutning. Styret
velger selv sin leder. Selskapets
firma tegnes av to styremedlemmer
i fellesskap. Styret kan meddele
prokura.
§ 6
Ordinær generalforsamling holdes
hvert år innen utgangen av juni
måned. Den ordinære generalfor-
samlingen skal:
1. Behandle og godkjenne års-
beretning, resultatregnskap og
balanse for siste år
2. Behandle og godkjenne anven-
delsen av overskudd eller dek-
ning av underskudd i henhold
til den fastsatte balansen, samt
utdeling av utbytte
3. Behandle andre saker som etter
lov hører inn under generalfor-
samlingen.
Selskapet kan avholde generalfor-
samling i Oslo kommune.
§ 7
Kitron skal ha en valgkomité. Valg-
komiteen skal ha tre medlemmer
inkludert leder. Medlemmene av
valgkomiteen skal velges for en
periode av to år.
Generalforsamlingen i Kitron skal
velge lederen og medlemmene
av valgkomiteen. Mandatet til
valgkomiteen skal gis av general-
forsamlingen. Generalforsamlingen
skal også fastsette godtgjørelse til
komiteen.
Valgkomiteen skal legge frem
forslag til generalforsamlingen i
følgende saker:
• Foreslå kandidater for valg til
styret
• Foreslå godtgjørelse til styrets
medlemmer
§ 8
Spørsmål som det ikke er truffet
bestemmelse om i vedtektene, skal
behandles etter regler i den til en-
hver tid gjeldende aksjelovgivning.
§ 9
Dokumenter som gjelder saker
som skal behandles på generalfor-
samlingen trenger ikke sendes til
aksjeeierne dersom dokumentene
er gjort tilgjengelige for aksjeeierne
på selskapets internettsider. Dette
gjelder også dokumenter som etter
lov skal inntas i eller vedlegges inn-
kallingen til generalforsamlingen.
En aksjeeier kan likevel kreve å få
tilsendt dokumenter som gjelder
saker som skal behandles på ge-
neralforsamlingen.
§ 10
Retten til å delta og stemme på ge-
neralforsamlingen kan bare utøves
når ervervet er innført i aksjeeier-
registeret den femte virkedagen før
generalforsamlingen (registrerings-
datoen).
§ 11
Aksjeeiere kan avgi sin stemme
skriftlig eller elektronisk inntil 2
dager før generalforsamlingen.
Styret fastsetter nærmere i inn-
kallingen til generalforsamlingen
hvordan slik stemmegivning skal
gjennomføres.