Page 8 - Kitron

Basic HTML Version

8
Kitron årsrapport 2011
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjorde
-50,0 millioner kroner i 2011 (–49,6 millioner koner).
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter utgjorde
15,9 millioner kroner (23,3 millioner kroner). Kitron be-
nytter normalt finansiell leasing for investeringer som
egner seg for dette. Leasingforpliktelsen regnskapsfø-
res derfor som gjeld.
Kitron forventer å generere tilstrekkelig kontantstrøm
til å finansiere driften i overskuelig framtid. Det forven-
tes en positiv kontantstrøm i 2012 som følge av en
stabil arbeidskapitalutvikling og bedre lønnsomhet.
Balanse og likviditet
Totalbalansen per 31. desember 2011 utgjorde
1 060,2 millioner kroner (1 015,5 millioner kroner).
Egenkapitalen var 436,0 millioner kroner per samme
tidspunkt (420,6 millioner kroner) og egenkapital­
andelen var på 41,1 prosent (41,4 prosent).
Varelageret økte med 21,5 millioner kroner i løpet av
2011 og utgjorde ved årsskiftet 346,8 millioner kroner
(325,3 millioner kroner). Omløpshastigheten på vare-
lageret gikk ned fra 4,2 til 3,8. Økningen i varelageret
skyldes delvis behov for større lager i forbindelse
med etablering av nye fabrikker i Kina og USA. Ved
utgangen av 2011 utgjorde kundefordringene 360,8
millioner kroner (352,7 millioner kroner). Antall kunde-
fordringer som har forfalt til betaling er lavt og tap på
fordringer var ubetydelige i løpet av 2011.
Konsernets rentebærende gjeld utgjorde 299,1 mil-
lioner kroner per 31. desember 2011 (264,0 millioner
kroner). Gjelden er i hovedsak knyttet til factoring og
finansiell leasing.
Likvide midler utgjorde 50,9 millioner kroner ved ut-
gangen av 2011 (48,2 millioner kroner). Av dette var
19,2 millioner kroner (18,8 millioner kroner) bundne
midler. Likviditeten er tilfredsstillende.
Fortsatt drift
Det er ingen hendelser hittil i 2012 som påvirker re-
sultatet for 2011 eller vurderingen av selskapets eien-
deler og gjeld ved utgangen av 2011 vesentlig. Styret
bekrefter at betingelsene for fortsatt drift er til stede
og at årsregnskapet for 2011 er utarbeidet i samsvar
med denne forutsetningen.
Morselskapets årsresultat og disponering
kitron ASA hadde et årsresultat i 2011 på 29,7 mil-
lioner kroner. (2010: -19,2 millioner kroner). Styret
foreslår at årets resultat benyttes som følger:
Utbytte
8,6 millioner kroner
Overført til annen egenkapital:
21,1 millioner kroner
Total disponering
29,7 millioner kroner
Fri egenkapital etter utbytte til morselskapet beløper
seg til 27,4 millioner kroner.
Finansiell markedsrisiko
konsernets virksomhet medfører finansielle risiki. Sel-
skapets rutiner for risikostyring tilstreber å minimere
potensielt negative effekter som følge av selskapets
finansielle disposisjoner.
Konsernet påvirkes av valutakursendringer ved at en
betydelig andel av konsernets varer og tjenester sel-
ges i utenlandsk valuta. Samtidig kjøpes råmaterialer
inn i utenlandsk valuta, samt at de utenlandske enhe-
ters driftskostnader påløper i enhetenes lokale valuta.
Regnskapsført valutagevinst og tap gjelder bare effek-
ten i perioden en valutabasert eiendel er balanseført.
Norske og svenske kroner utgjør en større andel av
inntektene enn kostnadene. Imidlertid er inntekter og
kostnader i fremmed valuta for en stor del balansert,
slik at netto valutarisiko blir liten. Konsernet har ikke
vesentlige valutasikringsordninger utover avtaler med
kunder som gir Kitron anledning til å justere salgspris
når faktisk valutakurs på innkjøp av råmaterialer avviker
vesentlig fra avtalt basiskurs.
Selskapet er utsatt for prisrisiko både ved at råma-
terialer følger internasjonale markedspriser på elek-
tronikk- og mekanikkomponenter, samt at selskapets
varer og tjenester er utsatt for prispress.
Hovedtyngden av selskapets kundemasse er kreditt-
forsikret i forbindelse med selskapets factoringavtale.
Selskapet bærer derfor kredittrisiko kun for kunder
som ikke er kredittforsikret. Historisk har Kitron erfart
små tap på fordringer.