Page 78 - Kitron

Basic HTML Version

78
Kitron årsrapport 2011
Aksje- og aksjeeierinformasjon
Aksjekapitalen
Det er en aksjeklasse i Kitron ASA (Kitron). Hver aksje
har en stemme på selskapets generalforsamling. Ak-
sjene er fritt omsettelige. Vedtektene inneholder ingen
omsetningsrestriksjoner.
Per 31. desember 2011 var den registrerte aksjeka-
pitalen i Kitron 172 961 625 kroner fordelt på 172
961 625 aksjer pålydende NOK 1,00 per aksje. Det
var ingen utestående opsjoner eller tegningsretter i
selskapet i 2011.
Børsnotering
selskapets aksjer er notert på Oslo Børs (ticker: KIT) i
segmentet OB Standard.
I løpet av 2011 har kursen endret seg fra 2,29 kro-
ner til 1,55 kroner, tilsvarende en nedgang på 32,3
prosent. Hovedindeksen gikk ned med 13,1 prosent
i samme periode. Kursen har variert mellom 1,47 og
2,40 kroner. Selskapets markedsverdi var 268,1 mil-
lioner kroner ved utgangen av 2011. I løpet av året ble
det totalt omsatt 18,6 millioner aksjer, tilsvarende en
omløpshastighet på 10,8 prosent.
Aksjeeierstruktur
Ved utgangen av 2011 hadde Kitron 2 850 aksjeei-
ere, mot 2 957 aksjeeiere ved utgangen av 2010.
Ved utgangen av året hadde utenlandske aksjeeiere
en samlet eierandel på 51,5 prosent av aksjene. Sievi
Capital er største aksjeeier i selskapet, og eide ved
utgangen av 2011 32,96 prosent av aksjene i Kitron.
Kongsberg Gruppen ASA er nest største aksjeeier
i selskapet og eide per 31. desember 2011 19,3
prosent av aksjene i Kitron ASA. Kongsberg Gruppen
ASA er også blant selskapets største kunder. Amber
Trust II SCA er den tredje største eieren med 13,77
prosent av aksjene. Til sammen eide de 20 største
aksjeeierne ved årsskiftet 84,6 prosent av selskapets
aksjer.
Fullmakter
forhøyelse av aksjekapitalen
Ordinær generalforsamling 28. april 2011 ga styret
fullmakt til å gjennomføre en eller flere aksjekapitalut-
videlser begrenset til 10 prosent av Kitrons registrerte
aksjekapital per 28. april 2011. Samlet økning av ak-
sjekapitalen kan utgjøre opp til 17 296 162,50 kroner.
Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2012,
men ikke lenger enn til 30. juni 2012. Fullmakten kan
benyttes til kjøp av eller fusjon med andre selskaper
eller virksomheter eller til å innhente kapital. Fullmak-
ten var ikke benyttet per 31. desember 2011.
Egne aksjer
Ordinær generalforsamling 28. april 2011 ga styret
fullmakt til å erverve egne aksjer for samlet pålydende
verdi på inntil 17 296 162,50 kroner, som tilsvarte
10 prosent av Kitrons registrerte aksjekapital per 28.
april 2011. Ved aksjekjøp i henhold til fullmakten skal
selskapet for hver aksje minst betale 1,00 kroner og
maksimalt markedskurs på den dagen tilbudet blir
framsatt, dog slik at pris per aksje ikke skal overskride
25,00 kroner per aksje. Fullmakten gjelder til ordinær
generalforsamling 2012 men ikke lenger enn til 30.
juni 2012. Fullmakten var ikke benyttet per 31. desem-
ber 2011.
Utbyttepolicy
Kitron ASA har som policy å betale en utbytteandel på
mellom 30 og 50 prosent av årets resultat, forutsatt
at selskapets aksjekapital og likviditetssituasjon er for-
svarlig etter at utbyttet er utbetalt.
Informasjon og investorkontakt
Kitron ønsker åpen kommunikasjon med aksjeeierne
og andre interessenter. Aktører informeres gjennom
meldinger til Oslo Børs og pressemeldinger. Kitrons
nettsted www.kitron.com presenterer Kitrons virksom-
het og finansielle forhold. Delårsregnskap legges frem
på presentasjoner som er åpne for alle, samt at de
er tilgjengelige (som ’webcast’) på Kitrons nettsted
www.kitron.com.
Kitron melder alle produksjonsordrer over 20 millioner
kroner. Konsernet melder også om mindre ordrer der-
som de har strategisk betydning eller er bemerkelses-
verdige på annen måte.
Informasjonsvirksomheten og investorkontakt ivaretas
av konsernledelsen, som også formidler direkte kon-
takt til styrets leder og andre styremedlemmer.