Page 77 - Kitron

Basic HTML Version

Eierstyring og selskapsledelse
med delårsrapportering. Presentasjonene sendes
også over internett og er tilgjengelige på selskapets
nettsted. Kitron presenterer årlig en finansiell kalender
med datoer for viktige hendelser. Kitrons retningslinjer
for rapportering av finansiell og annen informasjon
samt retningslinjer for selskapets kontakt med aksje­
eiere utenom generalforsamlingen er presentert i
årsrapporten.
Kitron har etablert beredskapsplaner for
informasjonshåndtering knyttet til hendelser og
situasjoner som kan påvirke selskapets omdømme.
Overtakelse
Det eksisterer ingen fullmakter eller andre forhold som
har til hensikt å forhindre en eventuell overtakelse.
Ved et eventuelt overtakelsestilbud vil likebehandling
av alle aksjeeiere være det overordnede prinsippet for
Kitrons styre. Skulle en slik situasjon oppstå, vil styret
etterleve kravene i Anbefalingen.
Revisor
PricewaterhouseCoopers AS (PwC) har vært sel­
skapets revisor siden 2005. PwC har avgitt en skriftlig
bekreftelse på at PwC løpende tilfredsstiller kravene
til uavhengighet. Som en del av revisjonen for 2011
fremla PwC hovedtrekkene i revisjonsplanen for
styret i Kitron. I tillegg deltok revisor i styremøtet som
behandlet årsregnskapet.
Styret og revisor møtes minimum en gang per år
der verken konsernsjefen eller andre medlemmer av
konsernledelsen er til stede.
Styret i Kitron har vedtatt retningslinjer for ledelsens
bruk av revisor til andre formål enn pliktig revisjon.
PwC har gitt styret en oversikt over alle tjenester
som er levert til Kitron i løpet av regnskapsåret 2011.
Godtgjørelse for revisjon og andre tjenester er spesifi­
sert i note til årsregnskapet.