Page 76 - Kitron

Basic HTML Version

76
Kitron årsrapport 2011
Kitrons kostnadsbase i produksjonen omfatter
materialkostnader, personalkostnader og kostnader
knyttet til investeringer i anlegg og maskiner.
Materialkostnadene er i stor grad priset i utenlandsk
valuta, med priser som er fastsatt i eller avledet
fra globale råvare- og komponentmarkeder.
Personal­kostnader og kostnader i forbindelse med
investeringer i anlegg påløper i de respektive lokale
valutaer, hovedsakelig i norske kroner, svenske kroner
og litauiske litas. Investeringer i maskiner prises i
hovedsak internasjonalt. Kitrons driftsinntekter oppstår
hovedsakelig i norske og svenske kroner, men også
i euro og amerikanske dollar. Det er etablert valuta­
klausuler og prisklausuler for råvarer i avtaler der det
er hensiktsmessig. Selskapet anser denne valuta­
sammensetningen som fornuftig balansert.
For å balansere den finansielle risikoen og aksje­
eiernes interesser bør egenkapitalandelen være over
25 prosent. Kitrons egenkapitalandel var 41,1 prosent
ved utløpet av 2011. Kitrons gjeld er i hovedsak kort­
siktig. Egenkapitalandelen og likviditeten har vært
stabil og på et tilfredsstillende nivå i 2011.
Kitron har ingen finansielle instrumenter utenfor
balansen for sikring, egenkapital eller annen
finansiering. Selskapet har konvensjonelle
leasingavtaler som er rapportert i regnskapet.
Helse-, miljø- og sikkerhetsrisikoene er begrenset og
styres på en god måte. Kitrons ISO-kvalitetssystemer
er sertifisert av sertifiseringsbyråer, og blir også
inspisert og godkjent av flere av konsernets kunder.
Kitrons kunder er profesjonelle produkteiere som
kjøper produksjon og relaterte tjenester fra konsernet.
Kitron er ikke produkteier, og risikoen knyttet til
produktansvar er derfor ubetydelig.
Godtgjørelse til styret
Godtgjørelsen til styret reflekterer styrets ansvar,
kompetanse og tidsbruk samt Kitrons virksomhet.
Godtgjørelsen er ikke knyttet til selskapets resultater
eller aksjekurs.
Styremedlemmer kan påta seg særskilte oppgaver
for selskapet i tillegg til styrevervet. Slike oppgaver,
om noen, blir rapportert til et samlet styre og opplyst
om i årsrapporten. Informasjon om hvert enkelt
styremedlems godtgjørelse, samt eierinteresse i
aksjer og rettigheter til aksjer er redegjort for i note til
årsregnskapet.
Godtgjørelse til ledende ansatte
Styret har vedtatt retningslinjer for konsernsjefens
fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte. Lønn
og annen godtgjørelse til konsernsjefen skal fastsettes
av styret.
Kitron har ingen aksjeopsjonsordninger eller andre
ordninger der ansatte mottar aksjer.
Kitron rapporterer alle former for godtgjørelse til
konsernsjefen og til hver av de ledende ansatte.
Godtgjørelsen kan inneholde resultatbasert
kontantbonus. Det er redegjort for all godtgjørelse
til konsernets ledende ansatte i egen note til
årsregnskapet.
Kommunikasjon og investorrelasjoner
Kitron ønsker å ha en god kommunikasjon med
aksjeeiere og øvrige interessenter.
Informasjonspraksisen er basert på åpenhet og skal
bidra til at Kitrons aksjeeiere og andre interessenter
har mulighet for å vurdere selskapet og selskapets
fremtidsutsikter realistisk. Det er etablert retningslinjer
for å sikre flyt av relevant og pålitelig finansiell- og
annen informasjon. Selskapet tilstreber at alle
aksjeeiere skal ha tilgang til lik informasjon. Kitron
oppfyller Oslo Børs’ anbefaling om rapportering av IR
informasjon.
All informasjon som sendes til aksjeeiere, publiseres
på Kitrons nettsted (www.kitron.com) samtidig som
det sendes til aksjeeierne. Videre blir all informasjon
til markedet lagt ut på Kitrons nettsted etter at de
er publisert i Oslo Børs’ selskapsmeldingssystem
(www.newsweb.no, ticker: KIT). Offentlige
presentasjoner avholdes hvert kvartal i forbindelse