Page 75 - Kitron

Basic HTML Version

Eierstyring og selskapsledelse
Styret mottar månedlig en finansiell resultatrapport
fra administrasjonen. Den finansielle rapporteringen
bygger på rapporter fra datterselskapene. Konsernets
sentrale økonomistab kontrollerer, konsoliderer og
bearbeider informasjonen og utarbeider konsernrap-
porten for styret. Rapporten inneholder også relevante
driftsmessige forhold. Konsernet har ikke egen intern-
revisjonsfunksjon. Regnskapskontrollen blir ivaretatt
gjennom arbeidsdeling, retningslinjer og godkjen-
ningsrutiner. Konsernets sentrale økonomistab har
ansvar for etablering av retningslinjer og prinsipper.
Konsernets finansielle transaksjoner ivaretas av kon-
sernets sentrale økonomistab. De enkelte resultaten-
hetene er ansvarlige for det kommersielle innholdet
i produksjonsavtaler. Det kommersielle innholdet i
vesentlige innkjøpskontrakter ivaretas av konsernets
sentrale innkjøpsorganisasjon.
Styret gjennomfører årlig evaluering av ledelsen og
dens prestasjoner. Evalueringen inneholder også en
vurdering av samarbeidet mellom styret og ledelsen.
Resultatet fra evalueringene er et viktig element i beløn-
nings- og incentivprogrammer. Belønnings- og incentiv-
programmene er beskrevet i note til årsregnskapet.
Styrets revisjonsutvalg
Revisjonsutvalget er oppnevnt av Kitron ASAs styre
og er et underutvalg av styret. Utvalget skal på vegne
av styret overvåke de finansielle rapporteringspro-
sessene for å sikre god kvalitet i regnskapsrappor-
teringen. Utvalget skal også gå gjennom følgende:
selskapets kontrollrutiner og risikostyringssystemer,
ekstern revisjonsprosess med en anbefaling om valg
av ekstern revisor, selskapets rutiner vedrørende
overholdelse av lover og forskrifter som påvirker den
finansielle rapporteringen og selskapets etiske ret-
ningslinjer.
Revisjonsutvalget har som oppgave å forberede saker
for behandling i styret, å støtte styret i deres tilsyns-
oppgaver, samt å sikre at selskapskravene i forbin-
delse med notering på børsen blir overholdt.
Utvalget er sammensatt av to aksjeeiervalgte styre-
medlemmer og ett styremedlem fra de ansattevalgte.
Eksternrevisor deltar normalt på møtene. I løpet av
2011 ble det avholdt seks møter i revisjonsutvalget.
Styrets kompensasjonsutvalg
Kompensasjonsutvalget er oppnevnt av Kitron ASAs
styre og er et underutvalg av styret. Utvalget består av
tre medlemmer valgt blant styremedlemmene.
Kompensasjonsutvalget skal på vegne av styret
behandle saker vedrørende godtgjørelse og incenti-
vordninger, hovedsakelig knyttet til konsernsjefen og
konsernets ledergruppe.
Risikostyring og internkontroll
Kitrons forretningsmodell er å tilby produksjon og
sammenstilling av elektronikk og industrielle produkter
som inneholder elektronikk, inkl. utvikling, industria-
lisering, innkjøp, logistikk, vedlikehold/reparasjon og
redesign. Etter styrets oppfatning foreligger det ingen
uvanlige risikoer utover de som enhver aktør innenfor
lett industriproduksjon er eksponert for.
EMS-produksjon er en konkurranseutsatt industri.
Dette innebærer for det første en risiko knyttet til
Kitrons evne til å tiltrekke seg og beholde kunder
som er og forventes å bli fremgangsrike innen sine
respektive bransjer. For det andre må produksjonen
gi grunnlag for en sunn resultatmargin for Kitron.
Konsernets kundeportefølje består av anerkjente
selskaper som opererer innen ulike segmenter.
Flere av konsernets kunder er verdensledende innen
sine respektive områder. Det er Kitrons oppfatning
at kundeporteføljen er robust og velbalansert.
Kitrons tilbud til kundene omfatter fleksibilitet,
kompetanse, kvalitet, nærhet og leveringsevne i
hele verdikjeden. Styret har tillit til at selskapet er i
stand til å opprettholde en levedyktig, ledende og
tilpasningsdyktig virksomhet. Kitron er organisert
i klart atskilte fabrikker, og hver fabrikk er fullt ut
ansvarlig for egne driftsinntekter, egen lønnsomhet
og kapitalbinding. Denne strukturen skaper nærhet
mellom ledelsen og driften, hvilket også fører til
god oversikt og tilfredsstillende intern kontroll med
virksomheten.