Page 74 - Kitron

Basic HTML Version

74
Kitron årsrapport 2011
Generalforsamlingen behandler saker i henhold til
norsk lov. Aksjeeiere som ikke kan delta personlig, kan
stemme ved fullmakt, og fullmaktene kan inneholde
stemmeinstruks for hver sak på agendaen. Aksjeeiere
kan i tillegg avgi sin stemme skriftlig eller elektronisk
inntil 2 dager før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Normalt
foreslår styret at styrets leder også leder general-
forsamlingen. Dersom sakene som skal behandles i
generalforsamlingen tilsier dette, vil styret foreslå en
uavhengig møteleder.
Innkallinger og generalforsamlingsprotokoller publise-
res i Oslo Børs’ selskapsmeldingssystem (www.news-
web. no, ticker: KIT) og på Kitrons nettsted.
Valgkomité
Kitron har vedtektsfestet valgkomité. Valgkomiteen
skal ha tre medlemmer, inkludert leder. Ved sam-
mensetning av valgkomiteen skal hensynet til ak-
sjeeierfellesskapets interesser ivaretas, i tillegg til
medlemmenes uavhengighet i forhold til styret og
ledende ansatte. Det er generalforsamlingen som
velger leder for og medlemmer i valgkomiteen og fast-
setter godtgjørelsen. Generalforsamlingen har vedtatt
instruks for valgkomiteen som samsvarer med Anbe-
falingen. Medlemmene av valgkomiteen velges for en
periode på to år. Av hensyn til kontinuitet er ett eller to
medlemmer på valg hvert år.
Valgkomiteen skal foreslå og presentere følgende for
generalforsamlingen: Kandidater for valg til styret, sty-
regodtgjørelse og nye medlemmer til valgkomiteen.
Styrets sammensetning og uavhengighet
Styret har etter vedtektene sju til elleve medlemmer,
i henhold til generalforsamlingens nærmere vedtak.
Den ordinære generalforsamlingen i 2007 vedtok at
styret skulle ha åtte medlemmer. Det følger av reglene
for ansattes representasjon at styret dermed består
av fem aksjeeiervalgte medlemmer og tre medlemmer
valgt av og blant de ansatte. Medlemmer velges for
en periode på to år. Kitron har ikke bedriftsforsamling.
Derfor velger styret selv sin leder blant styrets med-
lemmer.
Styrets sammensetning skal sikre at det effektivt og
på eget initiativ kan ivareta de tilsynsoppgaver og stra-
tegiske funksjoner som tilligger styret. Videre er styret
sammensatt slik at det skal kunne handle uavhengig
av særinteresser. De tre største aksjeeierne, Sievi
Capital plc., Kongsberg Gruppen ASA og Amber
Trust II er representert med ett styremedlem hver.
Aksjeeierrepresentasjonen ble foreslått av valgkomi-
teen og enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.
I løpet av 2011 har det kommet opp et spørsmål i
styret om sammensetningen er i samsvar med kravet i
Anbefalingen om at minst to av de aksjonærvalgte sty-
remedlemmene skal være uavhengige av selskapets
hovedaksjonærer. I november 2010 ble Asa-Matti
Lyytinen valgt som medlem av styret uavhengig av de
største eierne. Asa-Matti Lyytinen har vært medlem
av styret i Sievi Capital plc. fra 2000, og han er i dag
formann i styret i Sievi Capital plc, som er den største
eieren i Kitron ASA. Blant de gjenværende aksjonær-
valgte styremedlemmene er bare én uavhengig av
hovedaksjonærene. Styret har bedt valgkomiteen å
vurdere saken og fremme forslag til generalforsamlin-
gen i 2012. Alle aksjeeiervalgte styremedlemmer er
uavhengig av selskapets ansatte ledelse. Ytterligere
informasjon om styremedlemmene er inntatt i årsrap-
porten og på selskapets nettsted.
Styrets arbeid
Styret har det overordnede ansvaret for å ivareta ak-
sjeeiernes interesser. Videre er det styrets oppgave
og ansvar å utøve den overordnede ledelse av sel-
skapet, samt å føre tilsyn med den daglige ledelse og
selskapets virksomhet. Rolledelingen mellom styret og
ledelsen er nedfelt i Kitrons styreinstruks. Styret har
vedtatt en årsplan for sitt arbeid som omfatter møter
med strategi og budsjett som hovedtema. Styret gjen-
nomførte egenevaluering i februar 2011.
Styret i Kitron skal også være en konstruktiv og kva-
lifisert diskusjonspartner for konsernledelsen. En av
hovedoppgavene er å fastsette hensiktsmessige stra-
tegier for konsernet. I den sammenheng er det viktig at
styret, i samarbeid med ledelsen, sikrer at strategiene
gjennomføres, at resultatene måles og evalueres og at
strategiene utvikles på en hensiktsmessig måte. Kitron
har etablert måleparametere som er knyttet til strategi-
ene, og kan dermed måle sin resultatoppnåelse.