Page 73 - Kitron

Basic HTML Version

Eierstyring og selskapsledelse
Kitrons prinsipper for eierstyring og selskapsledelse
klargjør rolledelingen mellom aksjeeiere, styret og
konsernledelsen. I tillegg skal prinsippene bidra til å
sikre interessene til aksjeeiere, ansatte og øvrige inter-
essenter, som kunder og leverandører, og samfunnet
som helhet. Hovedhensikten er å skape økt forutsig-
barhet og innsyn, og derigjennom redusere usikkerhe-
ten knyttet til virksomheten.
Det er Kitrons intensjon å utøve god selskapsstyring
i tråd med gjeldende lover og regler, samt anbefa-
linger fra Oslo Børs, under det såkalte «følg eller
forklar»-prinsippet. Denne redegjørelsen er utarbeidet
av styret i Kitron, og det er styrets hensikt å tilfreds-
stille kravene i «Norsk anbefaling for eierstyring og
selskapsledelse» datert 21. oktober 2010 (Anbefalin-
gen). Anbefalingen er tilgjengelig på www.nues.no.
Verdigrunnlag og etiske retningslinjer
Styret har fastsatt Kitrons formål og verdigrunnlag,
som er presentert i årsrapporten, og styret har utar-
beidet og innført etiske retningslinjer som gjenspeiler
disse verdiene. De etiske retningslinjene inkluderer
også retningslinjer for samfunnsansvar.
Virksomhet
Virksomhetens formål er definert i selskapets vedtekter:
Kitrons formål er produksjons- og utviklingsvirksomhet
forbundet med elektronikk. Virksomheten inkluderer
kjøp og salg av aksjer og selskaper i samme eller be-
slektede bransjer. Virksomheten kan også inkludere
beslektede konsulentoppdrag og andre oppdrag for-
bundet med driften.
Selskapets hovedmål og hovedstrategier er presentert
i årsrapporten. Det er styrets oppfatning at disse må-
lene og strategiene er innenfor formålsparagrafen.
Selskapskapital og utbytte
Morselskapets aksjekapital var på 173 millioner kroner
per 31. desember 2011. På samme tidspunkt ut-
gjorde konsernets egenkapital 436,0 millioner kroner,
tilsvarende en egenkapitalandel på 41,1 prosent. Etter
styrets oppfatning har selskapet tilstrekkelig egenka-
pital.
Eksisterende emisjonsfullmakter og fullmakt til kjøp av
egne aksjer er presentert i årsrapporten i avsnittet om
aksje- og aksjeeierforhold. Fullmaktene er utformet i
tråd med Anbefalingen.
Kitrons utbyttepolicy innebærer en målsetting om å
betale et utbytte på 30-50 prosent av årsresultatet,
forutsatt at selskapets egenkapital og likviditet fortsatt
er tilfredsstillende etter utbytteutbetalingen.
Likebehandling av aksjeeiere og
transaksjoner med nærstående
Aksjene er fritt omsettelige. Vedtektene inneholder
ingen omsetningsrestriksjoner. Alle aksjer har lik stem-
merett, og det er kun én aksjeklasse. Det ble ikke
utstedt nye aksjer i 2011.
Kitron har utarbeidet et innsidereglement med ret-
ningslinjer og kontrollrutiner. Selskapets etiske ret-
ningslinjer pålegger styrets medlemmer og selskapets
ledelse å gjøre styret kjent med eventuelle vesentlige
direkte eller indirekte interesser i transaksjoner som
vurderes eller gjennomføres av selskapet.
Alle transaksjoner med nærstående er redegjort for i
notene til årsregnskapet. Kitron har et langsiktig leve-
randørforhold til Kongsberg Gruppen ASA, som også
er en betydelig aksjeeier i Kitron. Forholdet er basert
på prinsippet om armlengdes avstand. Ved eventuelle
transaksjoner med innsidere eller nærstående vil disse
bli gjennomført i henhold til Anbefalingen.
Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskapets øverste myndig-
het. Alle aksjeeiere har rett til å delta på generalfor-
samlingen så fremt de er oppført i aksjeeierregisteret
senest den femte virkedagen før generalforsamlingen.
Representanter fra styret, valgkomiteen og revisor er
til stede. Innkalling med saksliste og utførlige saksdo-
kumenter, inkludert valgkomiteens begrunnede innstil-
ling, blir gjort tilgjengelig på selskapets nettsted minst
21 dager før generalforsamlingen avholdes. Innkalling
og agenda blir samtidig sendt til alle aksjeeiere. Av
administrative årsaker må aksjeeiere gi beskjed om de
ønsker å delta senest to dager før møtet.
Eierstyring og selskapsledelse