Page 72 - Kitron

Basic HTML Version

72
Kitron årsrapport 2011
Ledelseserklæring
”Vi erklærer etter beste overbevisning at
n
konsernregnskapet for 2011 er utarbeidet i sam-
svar med IFRS som fastsatt av EU, med krav til
tilleggsopplysninger som følger av regnskapsloven,
samt at
n
årsregnskapet for morselskapet for 2011 er avlagt
i samsvar med regnskapsloven og god regnskaps-
skikk i Norge.
og at
n
regnskapsopplysningene gir et rettvisende bilde av
foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansi-
elle stilling og resultat som helhet, samt at
n
årsberetningen gir en rettvisende oversikt over
utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og
konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest
sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer foretakene
står overfor.”
Oslo, 20. mars 2012
Asa-Matti Lyytinen
Styreleder
Arne Solberg
Nestleder
Elena Anfimova
Liv Johansen
Ansattevalgt
styremedlem
Harri Takanen
May Britt Gundersen
Ansattevalgt
styremedlem
Lisbeth Gustafsson
Geir Vedøy,
Ansattevalgt
styremedlem
Jørgen Bredesen
Konsernsjef