Page 7 - Kitron

Basic HTML Version

Årsberetning
Restrukturering av Kitron Sverige
I løpet av fjerde kvartal startet Kitron en prosess for å
redusere størrelsen vesentlig eller legge ned fabrikken
i Karlskoga. Bakgrunnen er at den største kunden har
besluttet å overføre produksjonen til Kitrons fabrikk i
Ningbo, Kina, samt lavere utsikter for forsvarssegmentet.
Kitrons vurdering er at fremtiden ikke gir tilstrekkelig
økonomisk grunnlag til å fortsette driften av enheten.
Forhandlingene med lokale fagforeninger fortsetter, og
Kitron har som mål å sluttføre disse innen utgangen
av første kvartal 2012. Totalt har Kitron en avsetning
på 29,7 millioner kroner per 31.12.2011 (hvorav 17,4
millioner kroner ble bokført i fjerde kvartal 2011).
Avsetningen er i hovedsak knyttet til oppsigelse av
personell og leiekostnader.
Regnskapet
Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde
av Kitron ASAs og konsernets eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat. Konsernregnskapet
er presentert i henhold til International Financial
Reporting Standards (IFRS) som fastsatt av EU.
Resultat
Driftsinntektene for 2011 utgjorde 1 656,1
millioner kroner mot 1 643,9 millioner kroner i
2010, tilsvarende en økning på 0,7 prosent. De
stabile driftsinntektene gjenspeiler variasjon i
markedsutviklingen i de ulike segmentene Kitron
opererer i.
Ordrereserven på slutten av 2011 var på 799,3
millioner kroner mot 836,1 millioner kroner i 2010.
Kitron regner inn faste ordre og fire måneders
kundeprognose i ordrereserven, mens rammeavtaler
og liknende holdes utenfor (utover fire-måneders-
prognosen). Den relativt stabile ordrereserven
gjenspeiler markedsutviklingen.
Bruttomarginen i 2011 var 38,1 prosent, litt høyere
enn i 2010 (36,4 prosent). Bruttomarginen var
gjennomgående stabil per produktkategori. Kitron
søker å opprettholde eller bedre bruttomarginen
gjennom globalt innkjøp av materiell. Overføring av
produksjon til lavkostland har imidlertid ofte en negativ
virkning på bruttomarginen da materialandelen øker i
forhold til arbeidskraftandelen.
Antall årsverk økte fra 1 112 ved utgangen av 2010
til 1 173 ved utgangen av 2011. Økningen henger
sammen med oppbyggingen av nye fabrikker i Kina
og USA og økt aktivitet i Litauen, mens antall årsverk
i Norden ble redusert med 5 prosent. Konsernets
lønnskostnader holdt seg stabile og endte på 431,6
millioner kroner i 2011 sammenlignet med 429,5
millioner kroner i 2010. Lønnskostnadenes andel
av inntektene var 26,1 prosent, det vil si på samme
nivå som i 2010. Lønnskostnadene har vært holdt på
samme nivå til tross for en økning i antall årsverk på
grunn av overføring av produksjon til lavkostland.
Kitron driver oppdragsbasert utvikling, industrialisering
og produksjon for sine kunder. I enkelte tilfeller kan
Kitron bære en del av kostnadene for selve utviklin-
gen. Dette vil være aktuelt i de tilfeller hvor prosjektet
gir påregnelig avkastning gjennom lønnsom produk-
sjon for kunden i neste fase. Slike utgifter aktiveres og
avskrives over produksjonsperioden. Kitron har ingen
forskningsaktiviteter. Utvikling i egen regi er begrenset
og i all hovedsak knyttet til å skape og gjennomføre
produktivitetsøkende, kompetansehevende og kvali-
tetsforbedrende tiltak. Kostnadene til slike aktiviteter
utgiftsføres når de påløper.
Konsernets netto finanskostnad økte litt fra 14,2 mil-
lioner kroner i 2010 til 15,5 millioner kroner i 2011.
Generelt har likviditeten vært god i 2011.
Kitrons resultat før skatt i 2011 utgjorde 23,2 millioner
kroner, en vesentlig økning i forhold til et tap på 6,3 mil-
lioner kroner i 2010. Virksomhetene i Norge og Sverige
har betydelige fremførbare underskudd, hvorav 15,2
millioner kroner ikke er balanseført per 31.12.2011.
Konsernets nettoresultat for året utgjorde 17,5 millio-
ner kroner (tap på 25,4 millioner kroner). Dette utgjør
0,1 kroner i resultat per aksje (-0,15 kroner per aksje).
Utvannet resultat per aksje er identisk med resultat
per aksje.
Kontantstrøm
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 14,9
millioner kroner i 2011 (-43,6 millioner kroner). Forskjel-
len mellom driftsresultat og kontantstrøm fra driften
skyldes hovedsakelig en økning i arbeidskapitalen.