Page 69 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til morselskapets årsregnskap
Kitron ASA har etablert en konsernkontoavtale med selskapets hovedbankforbindelser. Ordningen omfatter
Kitron ASA og norske og svenske datterselskaper. Ubenyttet kredittlinje utgjorde 82,6 millioner kroner ved ut-
gangen av året. Selskapet har et kontantdepot på 10,8 millioner kroner tilknyttet konsernets factoringavtale med
DNB Finans.
Finansinntekter
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Annen finansinntekt
32 080
25 298
Agio
2 859
1 485
Sum finansinntekter
34 939
26 783
Finanskostnader
Annen finanskostnad
3 685
47 284
Disagio
3 420
Sum finanskostnader
3 685
50 704
Annen finanskostnad inkluderer nedskrivning av langsiktig fordring med 1 369 000 kroner.
Note 17 Likvide midler
Note 18 Poster som er slått sammen i regnskapet