Page 68 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til morselskapets årsregnskap
68
Kitron årsrapport 2011
Konsernledelsen er innmeldt i Kitrons generelle innskuddsbaserte pensjonsordning. Pensjonsalder i ordningen
er 67 år. Pensjonsinnskuddet til konsernsjefen er på årsbasis seks prosent av grunnlønn, som er samordnet
med tilskuddet gjennom den generelle ordningen. Konsernsjefens pensjonsalder er 65 år. Konsernsjefen kan
under visse omstendigheter ha krav på opptil tolv måneders etterlønn. For øvrig er det ingen etterlønnsordning
eller særskilt oppsigelsesvern ut over vanlig oppsigelsestid.
Av lån til foretak i samme konsern pr. 31.desember 2011 på totalt NOK 66 446 000 forfaller NOK 66 446 000
senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Kitron Hong Kong Ltd
16 054
10 261
Kitron Inc
35 940
11 134
UAB Lumen Intellectus
14 452
14 564
Sum
66 446
35 959
Selskapet har langsiktig leasinggjeld til leasingselskap på NOK 20.143.000 per 31.12.2011. Dette er en 5-årig
leasingavtale. Selskapet har ikke langsiktig bankgjeld per 31.12.2011. Til konsernets kortsiktige bankfinan-
siering er det knyttet betingelser til selskapets egenkapital og inntjening. Selskapet tilfredstiller alle covenants
per 31. desember 2011.
Pantstillelser
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Pantesikret gjeld
64 888
71 052
Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for gjeld og garantier:
Maskiner og utstyr
5 027
7 816
Investering i datterselskap
363 119
364 479
Fordringer
142 845
122 013
Sum
510 991
494 308
Selskapets bankforbindelser har pr. 31. desember 2011 stillet garantier på kr. 2,0 millioner for skyldige skatte-
trekksmidler i Kitron ASA.
Note 14 Fordringer
Note 15 Opplysninger om langsiktig gjeld
Note 16 Pantstillelser