Page 67 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til morselskapets årsregnskap
Sum lønn,
Basis
Bonus Annen bonus og
Navn
lønn
utbet.*) godtgj.
godtgj.
(Beløp i tusen kroner)
Funksjon
Periode
(A)
(B)
(C) (A+B+C)
Nerijus Dagilis
Styrets leder
07.05.2009-06.05.2010 300
73
373
Asa-Matti Lyytinen
Styrets leder
08.11.2010-31.12.2010
-
-
-
Arne Solberg
Styrets nestleder
07.05.2009-06.05.2010 100
40
140
Tomas Kucinskas
Styremedlem
07.05.2009-06.05.2010 100
90
190
Harri Takanen
Styremedlem
08.11.2010-31.12.2010
-
-
-
Elena Anfimova
Styremedlem
07.05.2009-06.05.2010 100
53
153
Lisbeth Gustafsson Styremedlem
07.05.2009-06.05.2010 100
43
143
Liv Esther Johansen Ansattes representant
07.05.2009-06.05.2010 100
35
135
Geir Vedøy
Ansattes representant
07.05.2009-06.05.2010 100
10
110
May Britt Gundersen Ansattes representant
07.05.2009-06.05.2010
85
0
85
Ståle Kroken
Ansattes representant
07.05.2009-22.06.2010
25
0
25
Totalt
1 010
344 1 354
*) Bonus opptjent i 2009 og utbetalt i 2010.
**) Bonus opptjent i 2010 og utbetalt i 2011
Ytelsene i tabellen over inkluderer ikke arbeidsgiveravgift. Pensjonstilskudd inkluderer for de norske ansatte inn-
betalt innskuddspremie i forbindelse med selskapets kollektive pensjonsordning. For ansattvalgte styremedlem-
mer er kun styrehonorar oppgitt.
Erklæring om lønn m.v. til ledende ansatte
I tabellen ovenfor er det gitt opplysning om samtlige personer som omfattes av opplysningsplikten i noen del av
året, mens den følgende erklæringen er begrenset til konsernsjefen og konserndirektørene. Konsernsjefen om-
fattes av de samme ordningene som konserndirektørene om ikke annet er angitt.
Den følgende omtalen presenterer lederlønnspolitikken slik den ble vedtatt av styret i Kitron ASA. Den bindende
lederlønnspolitikken ble vedtatt av generalforsamlingen i Kitron ASA 6. mai 2010. Eventuelle endringer kan ved-
tas av generalforsamlingen 26. april 2012.
Vedtatt lederlønnspolitikk for Kitron ASA er bindende for hele konsernet.
Veilendende lederlønnspolitikk
Kitron ønsker å tilby konkurransedyktige vilkår slik at selskapet tiltrekker seg og beholder gode ledere, samtidig
som det oppnås interessefellesskap mellom ledere og aksjonærer. Ledende personers lønn og øvrige vilkår av-
speiler blant annet stillinngsinstruks og markedsforholdene.
Avlønningen består av en fornuftig grunnlønn samt pensjonstilskudd pluss bonus som i hovedsak er knyttet til
selskapets resultat. For konsernsjefen og økonomidirektøren kan samlet bonus ikke utgjøre mer enn 100 pro-
sent av grunnlønn. For resten av medlemmene i konsernledelsen er samlet bonus begrenset til 60 prosent av
grunnlønn. Kitron yter ikke andre vesentlige naturaliafordeler enn firmabilordning. Visse hjelpemidler for utførelse
av stillingen representerer innberetningspliktige naturalytelser og inngår i beløpene i tabellen ovenfor.
Kitron oppfyller alle inngåtte ansettelsesavtaler. Fremtidige tilleggsavtaler til ansettelsesavtaler og nye ansettel-
sesavtaler vil være i tråd med disse retningslinjene.
Styret fastsetter konsernsjefens lønn og andre vilkår og utformer retningslinjer for avlønning av ledende perso-
nell. Styret har nedsatt en lønnskomité som består av tre styremedlemmer som forbereder saker før avgjørelse i
styret. Det er konsernsjefen som fastsetter lønn og andre vilkår for konserndirektørene innenfor de retningslinjer
som styret har fastsatt.