Page 63 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til morselskapets årsregnskap
Egenkapital
(Beløp i tusen kroner)
Aksjekapital
Overkursfond
Annen egenkapital
Sum egenkapital
Pr. 31. desember 2010
172 962
242 827
55 903
471 692
Årets resultat
-
-
29 675
29 675
Utbytte
-
-
-8 648
-8 648
Pr 31. desember 2011
172 962
242 827
76 929
492 718
Det er pr 31. desember 2011 ingen utestående tegningsretter. Følgende styremedlemmer og ansatte i konsern-
ledelsen har aksjer i selskapet pr. 31. desember:
Styre
Antall aksjer
2011
2010
Harri Takanen, styremedlem
(1)
-
-
Arne Solberg, styrets nestleder
(2)
-
-
Elena Anfimova, styremedlem
(3)
-
-
Konsernledelse
Antall aksjer
2011
2010
Jørgen Bredesen, CEO
-
-
Jan Liholt, konserndirektør
107 660
107 660
Bengt Enbom, konserndirektør
10 000
10 000
(1)Harri Takanen var pr. 31.12.2011 CEO i Sievi Capital plc. som eier 32,96 prosent av aksjene i Kitron ASA
(2)Arne Solberg er direktør i Kongsberg Gruppen ASA. Kongsberg Gruppen ASA eier 19,33 prosent av
aksjene i Kitron ASA
(3)Elena Anfimova er Portfolio Manager i Firebird Management LLC, et New York basert hedge fond. Firebird
Management LLC er partner i Amber Trust II som eier 13,77 prosent av aksjene i Kitron ASA.
Note 10 Egenkapital
Note 11 Aksjer og tegningsretter ledende ansatte