Page 61 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til morselskapets årsregnskap
Skatter
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Årets skattekostnad fordeler seg på:
Betalbar skatt
Endring i utsatt skatt
3 964
-5 707
Sum skattekostnad
3 964
-5 707
Beregning av årets skattegrunnlag:
Resultat før skattekostnad
33 640
-24 882
Permanente forskjeller *)
-31 620
21 423
Endring i midlertidige forskjeller
1 126
-796
Mottatt konsernbidrag
12 139
1 079
Endring underskudd til fremføring
-15 285
3 176
Årets skattegrunnlag
-
-
Oversikt over midlertidige forskjeller:
Fordringer
-
1 306
Anleggsmidler
-3 515
-3 915
Pensjoner
-6 104
-6 370
Andre midlertidige forskjeller
305
Gevinst- og tapskonto
722
902
Sum
-8 898
-7 772
Underskudd til fremføring
-168 119
-183 404
Sum
-177 017
-191 176
Utsatt skattefordel (28%)
49 565
53 529
Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28% av resultat før skatt:
28% skatt av resultat før skatt
9 419
-6 967
Permanente forskjeller (28%)
-8 854
5 998
Konsernbidrag
3 399
301
Effekt av ikke balanseført utsatt skattefordel
-
-5 040
Beregnet skattekostnad
3 964
-5 707
Effektiv skattesats **)
11,8%
-26,6%
* ) Inkluderer: ikke fradragsberettige kostnader, som feks representasjon, samt konsernbidrag og utbytte
**) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt
Note 8 Skatter