Page 60 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til morselskapets årsregnskap
60
Kitron årsrapport 2011
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Salgsinntekter
Fra datterselskaper (1)
61 847
45 751
Kjøp av varer og tjenester
Fra datterselskaper (1)
15 230
3 620
Godtgjørelse til ledende ansatte
Lønn og andre kortsiktige ytelser (2)
8 569
9 893
Finansinntekter
Renteinntekter fra datterselskaper (1)
2 418
3 510
Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper
32 080
25 170
Total
34 498
28 680
Balanseposter ved årsslutt som følge av transaksjoner med nærstående parter
Fordringer og lån
Datterselskaper (1)
141 111
93 279
Total
141 111
37 776
Gjeld
Datterselskaper (1)
2 741
4 637
Ledende ansatte (3)
226
300
Total
2 967
4 937
(1)Salgsinntekter fra datterselskaper består hovedsakelig av konsernavgifter. Kjøp av varer og tjenester fra
datterselskaper består hovedsakelig av tjenester fra konsernpersonell som er ansatt i datterselskaper
Renteinntekter fra datterselskaper består av renter på langsiktige lån
(2)Ledende ansatte utgjøres av medlemmer av konsernledelsen som er ansatt i Kitron ASA. Se tabell i note 13
for nærmere beskrivelse av kompensasjon av ledende ansatte.
(3) Beløpet per 31. desember utgjør avsatt bonus til medlemmer i konsernledelsen.
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen
enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn fem prosent av selskapets egenkapital.
Note 7 Nærstående parter