Page 6 - Kitron

Basic HTML Version

6
Kitron årsrapport 2011
Energi/Telekom
I Energi/Telekom-segmentet falt driftsinntektene med
33,0 prosent til 265,5 millioner kroner i 2011 (396,2 mil-
lioner kroner). Dette tilsvarte 16,0 prosent av konsern­
ets omsetning (24,1 prosent). Det meldte tapet av en
energi/telekom-kunde er årsaken til mindre omsetning.
Generelt er det et sterkt konkurransepress i Energi/
Telekom- segmentet. Til tross for dette er Kitron fortsatt
optimistiske med hensyn til den fremtidige utviklingen
i segmentet. For det første gjør fabrikkene i Litauen
og Kina Kitron mindre sårbare overfor konkurranse fra
lavkostland. Dernest viser segmentene/kundene Kitron
jobber mot en sterkere utvikling enn markedet generelt.
Innenfor Telekom leverer Kitron til et av de raskest vok-
sende, mellomstore telekomselskaper i Europa.
Industri
Driftsinntektene innenfor industrisegmentet økte med
37,1 prosent til 415,3 millioner kroner i 2011 (302,9
millioner kroner), tilsvarende 25,1 prosent av konser-
nets driftsinntekter (18,4 prosent). Økningen skyldes
hovedsakelig bedringen innen svensk industri i løpet
av 2011. Industrisegment er det segmentet i Kitron
som i størst grad påvirkes av den generelle økono-
miske utviklingen. Så langt er det imidlertid få tegn til
svakere etterspørsel fra Kitrons kunder.
Medisinsk utstyr
Driftsinntektene innenfor segmentet for Medisinsk
utstyr ble redusert med 7,4 prosent til 467,0 millioner
kroner i 2011 (504,1 millioner kroner), tilsvarende 28,2
prosent av konsernets driftsinntekter (30,7 prosent).
Segmentet for medisinsk utstyr er mindre syklisk enn
de andre markedssegmentene, og den lille volumned-
gangen anses ikke som et tegn på lavere fremtidig et-
terspørsel. Kitron satser på ytterligere vekst i segmentet
og forventer en langsiktig positiv utvikling for kunder i
Norge, Sverige og Tyskland. Denne trenden underbyg-
ges av høy etterspørsel etter de produkter og tjenester
Kitron tilbyr. Kitron arbeider med flere interessante nye
prosjekter innen dette segmentet.
Offshore/Marine
I Offshore/Marine-segmentet økte driftsinntektene
med 102,4 prosent fra 87,3 millioner kroner i 2010
til 176,7 millioner i 2011. Segmentet stod for 10,7
prosent (5,3 prosent) av konsernets totale driftsinn-
tekter. Utviklingen i Offshore/Marine-segmentet er
nært forbundet med utviklingen i oljeprisen. På nåvæ-
rende tidspunkt er det ikke forventet at nedgangen i
verdensøkonomien vil ha en betydelig negativ effekt
på etterspørselen innen Offshore/Marine-segmentet.
Tvert imot er det forventet at den positive utviklingen
i Offshore/Marine fortsetter i 2012. Vi er i dialog med
eksisterende og nye kunder om vesentlige nye forret-
ningsmuligheter.
Viktige hendelser i 2011
Global utvidelse
I 2011 har Kitron tatt flere skritt for å utvide markeds-
dekningen og ytterligere forbedre konkurranseevnen.
Fabrikken i USA ble åpnet i 2. kvartal 2011 og fabrik-
ken i Kina ble åpnet i tredje kvartal. Begge enhetene
er nå fullt operative og øker volumet gradvis. Kitrons
strategi om å gå inn på det tyske markedet begynner
å betale seg. Flere mindre kontrakter er sikret, og alle
har vekstpotensial.
Oppstart av nye enheter i Kina, USA og Tyskland har
vært en stor investering og en ressurskrevende opp-
gave for Kitron i 2011. Justert for oppstartsaktiviteter
ville EBIT for 2011 vært 25,4 millioner kroner høyere.
Kitron har som mål at de nye virksomhetene i USA,
Kina og Tyskland skal nå break-even i løpet av 2012.
Strategisk samarbeid med Prevas
I andre kvartal meldte Kitron ASA og Prevas AB at de
hadde inngått en strategisk samarbeidsavtale.
Prevas er et ledende skandinavisk produktutviklings-
selskap. Gjennom samarbeidet mellom Prevas og
Kitron tilbys kundene markedsledende tjenester
som dekker hele verdikjeden, inkludert produkt- og
testutvikling, industrialisering, sourcing, produksjon,
logistikk, re-design og ettersalgstjenester. Prevas
og Kitron vil i samarbeid bistå kunden med å tenke
produktets livssyklus fra start, samt bidra til å standar-
disere og optimalisere produktene og kostnadsstruk-
turen ved hjelp av et felles informasjonssystem for
komponenter (CIS).