Page 59 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til morselskapets årsregnskap
Varige driftsmidler og avskrivninger
(Beløp i tusen kroner)
Maskiner, inventar og driftsløsøre
Anskaffelseskost 1.1.
30 342
Tilgang i året
2 904
Avgang i året
-19 715
Anskaffelseskost 31.12.
13 531
Akkumulerte avskrivninger 01.01
22 526
Avskrivning i året
2 972
Avgang i året
-16 994
Akkumulerte avskrivninger 31.12
8 504
Bokført verdi 31.12.
5 027
Økonomisk levetid
3 - 5 år
Avskrivningsplan
Lineær
Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler
Driftsmiddel
Leieperiode
Årlig leie
Lokaler
>2012
725
Driftsløsøre
>2012
605
Transportmidler
>2012
599
Selskapet har opsjon på kjøp av leasede printere.
Andre immaterielle eiendeler
(Beløp i tusen kroner)
System software
Anskaffelseskost 1.1
31 524
Tilgang i året
12 248
Avgang i året
-9 076
Anskaffelseskost 31.12
34 696
Akkumulerte avskrivninger 31.12
3 281
Bokført verdi 31.12
31 415
Årets ordinære avskrivninger
2 966
Økonomisk levetid
7 år
Note 5 Varige driftsmidler og avskrivninger
Note 6 Andre immaterielle eiendeler