Page 58 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til morselskapets årsregnskap
58
Kitron årsrapport 2011
Ansatte i Kitron ASA omfattes av pensjonsordninger som gir rett til fremtidige pensjonsytelser i henhold til lov
om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Ordningene omfatter 11 ansatte. Pensjonsordningene omfatter inn-
skuddsordninger, samt AFP-ordning for enkelte ansatte.
Den nye AFP-ordningen, som gjelder fra og med 1. januar 2011 er å anse som en ytelsesbasert flerforetaks-
ordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelig og tilstrekkelig informa-
sjon slik at konsernet kan regnskapsføre sin proporsjonale andel av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelse og
pensjonsmidler i ordningen. Selskapets forpliktelser er dermed ikke balanseført som gjeld.
AFP-forpliktelsen etter den gamle ordningen var balanseført som gjeld, og ble inntektsført i 2010, med unntak
for den forpliktelsen som knytter seg til tidligere ansatte som nå er pensjonister i denne ordningen.
ÅretsI pensjonsforpliktelse inkluderer også en avsetning på TNOK 53 (2010: TNOK 70) for å dekke opp en
forventet utbetaling knyttet til en underdekning i den tidligere AFP-ordningen. Denne avsetningen er balanseført
som pensjonsforpliktelse.
I tillegg omfatter pensjonsforpliktelsene nedenfor også livsvarig ytelse til en tidligere konserndirektør. Samtlige
ordninger er ikke fondsbaserte.
Usikrede ytelser
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Netto pensjonsforpliktelse kan spesifiseres som følger:
Nåverdi av påløpte pensjonsforpliktelser
6 622
6 378
+/- ikke resultatført estimatavvik
-517
-9
Netto pensjonsforpliktelse / midler (-)
6 105
6 369
Herav arbeidsgiveravgift
754
787
Årets pensjonskostnad består av følgende:
+ Nåverdi av årets pensjonsopptjening
9
+ Rentekostnad på påløpte pensjonsforpliktelser
243
254
+ amortisering av estimatavvik
3
-11
+ Servicekostnad
-
80
- Opphør av gammel AFP ordning
-
-430
Netto pensjonskostnad usikrede ordninger
246
-98
Netto innbetalt til innskuddsbaserte ordninger
574
425
Netto pensjonskostnader inkl i note 3
820
327
Følgende økonomiske og aktuarmessige forutsetninger er lagt til grunn
2011
2010
Diskonteringsrente
2,5%
4,0%
Lønnsregulering
3,5%
3,5%
Pensjonsregulering
3,5%
3,5%
Arbeidsgiveravgift - sats
14,1%
14,1%
Forventet uttakstilbøyelighet (AFP)
30%
30%
Note 4 Pensjonskostnader, pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser