Page 57 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til morselskapets årsregnskap
Kitron tilbyr tjenester innenfor utvikling, industrialisering og produksjon til elektronikkindustrien i ulike geogra-
fiske områder og til ulike områder og til ulike markeds-segmenter. Med bakgrunn i at morselskapets inntekter
ikke kan sies å være knyttet til vesentlig forskjellige segmenter, så er ikke salgsinntektene ytterligere delt opp
i segmenter. Kitron ASA sitt virksomhetsområde er administrasjon av sine datterselskaper og inntekten består
hovedsakelig av konsernavgifter.
Geografisk fordeling av salgsinntekter
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Norge
30 856
26 170
Sverige
10 201
9 483
Litauen
16 063
9 919
Andre
4 728
179
Sum
61 847
45 751
Lønnskostnad
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Lønninger
14 262
15 651
Folketrygdavgift
2 115
2 419
Pensjonskostnader
820
327
Andre ytelser
10 070
3 406
Sum
27 267
21 803
Gjennomsnittlig antall årsverk
26
18
Note 2 Salgsinntekter
Note 3 Lønnskostnader