Page 56 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til morselskapets årsregnskap
56
Kitron årsrapport 2011
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både
periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.
Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av
de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt
eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring
ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og
skattereduserende midlertidige forskjeller som rever-
serer eller kan reversere i samme periode er utlignet.
Oppføring av utsatt skattefordel på netto skatteredu-
serende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd
til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntje-
ning. Utsatt skatt og skattefordel som kan balansefø-
res er oppført netto i balansen.
Skatt på avgitt konsernbidrag som føres som økt kost-
pris på aksjer i andre selskaper, og skatt på mottatt
konsernbidrag som føres direkte mot egenkapitalen,
føres direkte mot skatt i balansen (føringen skjer mot
betalbar skatt hvis konsernbidraget har virkning på
betalbar skatt og mot utsatt skatt hvis konsernbidraget
har virkning på utsatt skatt).
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte
metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kon-
tanter, bankinnskudd and andre kortsiktige, likvide plas-
seringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko
kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfalls-
dato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.
Renterisiko
Selskapets rentebærende gjeld belastes med den til enhver tid gjeldende relevante markedsrente. Det er ikke
etablert renteinstrumenter i selskapet. Selskapet har ikke rentebærende eiendeler av betydning, slik at selska-
pets inntekter og kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ikke i vesentlig grad er utsatt for endringer i markeds-
renten.
Valutarisiko
Utvikling i valutakurser innebærer både direkte og indirekte en økonomisk risiko for selskapet. Det er ikke inngått
avtaler som reduserer denne risikoen pr 31.12.2011.
Råvareprisrisiko
Med tanke på selskapets virksomhet er råvareprisrisikoen liten. Risiko for svingninger i råvarepriser sikres dog
gjennom langsiktige avtaler om kjøp, samt inngåelse av strategiske avtaler med leverandører og andre aktører i
markedet.
Note 1 Finansiell markedsrisiko