Page 55 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til morselskapets årsregnskap
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps-
loven og god regnskapsskikk. Alle beløp er i tusen
kroner dersom ikke annet er oppgitt.
Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på
leveringstidspunktet.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert
som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet vare-
kretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer
klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebe-
tales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For
gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler
vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig
verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp
på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til
anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes
i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk
levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi
ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.
Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre
avsetninger balanseføres til nominelt beløp på eta-
bleringstidspunktet. Avsetninger neddiskonteres hvis
renteelementet er vesentlig.
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler, eksklusiv utsatt skattefordel,
består av goodwill og aktiverte kostnader. Balanseført
goodwill relaterer seg til oppkjøpte virksomheter og
produksjonsavtaler. Goodwill avskrives lineært over
antatt økonomisk levetid.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært
over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har
antatt levetid over 3 år og har en kostpris som oversti-
ger kr 15.000. Vedlikehold av driftsmidler kostnads-
føres løpende under driftskostnader. Påkostninger
eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og
avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom ved-
likehold og påkostning/forbedring regnes i forhold
til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Leide
(leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler
hvis leiekontrakten anses som finansiell.
Datterselskaper
Datterselskaper vurderes etter kostmetoden i sel-
skapsregnskapet. Investeringen er nedskrevet til virke-
lig verdi der virkelig verdi er lavere enn kostpris, og
hvor verdifallet forventes ikke å være forbigående.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres i ba-
lansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres i utgangspunktet
på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte
fordringene. For mindre kundefordringer gjøres en
uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert
som omløpsmidler) vurderes til det laveste av gjen-
nomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på
balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger
inntektsføres som annen finansinntekt.
Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kur-
sen ved regnskapsårets slutt.
Pensjoner
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes
etter lineær opptjening basert på forutsetninger om
diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pen-
sjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning
på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger
om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler
vurderes til virkelig verdi og fratrekkes i netto pen-
sjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen
som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over
antatt gjenværende opptjeningstid. Det samme gjel-
der estimatavvik i den grad de overstiger 10% av den
største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene
(korridor).
Arbeidsgiveravgiften kostnadsføres basert på innbe-
talt pensjonspremie for sikrede (kollektive) pensjons-
ordninger, mens den er periodisert i samsvar med
endring i pensjonsforpliktelsen for usikrede pensjoner.
Noter til morselskapets
årsregnskap