Page 54 - Kitron

Basic HTML Version

54
Kitron årsrapport 2011
Morselskapets årsregnskap og noter
Kitron ASA. KONTANTSTRØMOPPSTILLING
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
33 639
-24 882
Ordinære avskrivninger
5 938
3 200
Nedskrivning av datterselskaper
-
46 161
Endring i kundefordringer
-10 240
876
Endring i leverandørgjeld
-2 923
703
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger
-264
-676
Endring i andre tidsavgrensningsposter
16 285
4 470
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
42 435
29 852
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Kjøp av varige driftsmidler
-15 152
-21 043
Salg av varige driftsmidler
11 797
-
Investering i datterselskap
-
-34 450
Salg av aksjer
1 360
-
Utbetaling utlån
-30 487
-
Innbetaling utlån
-
24 664
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-32 482
-19 118
Utbetaling utlån
Opptak av nytt langsiktig lån
-
23 576
Netto endring i kassakreditt
-6 164
-22 379
Nedbetaling av langsiktig lån
-3 433
-
Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
-9 597
1 197
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
356
220
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per 1. januar
11 029
10 809
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per 31. desember
11 384
11 029