Page 53 - Kitron

Basic HTML Version

Morselskapets årsregnskap og noter
Kitron ASA, BALANSE PR. 31.12.
(Beløp i tusen kroner)
Note
2011
2010
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital (172 961 625 aksjer à kr 1,-)
10, 12
172 962
172 962
Overkursfond
10
242 827
242 827
Sum innskutt egenkapital
415 789
415 789
Annen egenkapital
76 929
55 903
Sum egenkapital
492 718
471 692
Gjeld
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser
4
6 105
6 369
Annen langsiktig gjeld
15
20 143
23 576
Sum langsiktig gjeld
26 248
29 945
Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
16, 17
64 888
71 052
Leverandørgjeld
4 971
7 894
Utbytte
8 648
-
Annen kortsiktig gjeld
7
5 882
9 492
Sum kortsiktig gjeld
84 389
88 438
Sum gjeld
110,637
118 383
Sum egenkapital og gjeld
603 355
590 075
Oslo, 20. mars 2012
Asa-Matti Lyytinen
Styreleder
Arne Solberg
Nestleder
Elena Anfimova
Liv Johansen
Ansattevalgt
styremedlem
Harri Takanen
May Britt Gundersen
Ansattevalgt
styremedlem
Lisbeth Gustafsson
Geir Vedøy,
Ansattevalgt
styremedlem
Jørgen Bredesen
Konsernsjef