Page 52 - Kitron

Basic HTML Version

52
Kitron årsrapport 2011
Morselskapets årsregnskap og noter
Kitron ASA, BALANSE PR. 31.12.
(Beløp i tusen kroner)
Note
2011
2010
Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Andre immaterielle eiendeler
31 415
31 209
Utsatt skattefordel
8
49 565
53 529
Sum immaterielle eiendeler
80 980
84 738
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, o.a. utstyr
5, 16
5 027
7 816
Finansielle driftsmidler
Investeringer i datterselskap
9, 16
363 119
364 479
Lån til foretak i samme konsern
7, 14
66 446
35 959
Andre langsiktige fordringer
-
3 125
Sum finansielle anleggsmidler
429 565
403 563
Sum anleggsmidler
515 572
496 117
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
7, 16
42 726
32 486
Andre fordringer
7
33 673
50 443
Sum fordringer
76 399
82 929
Bankinnskudd, kontanter o.l.
17
11 384
11 029
Sum omløpsmidler
87 783
93 958
Sum eiendeler
603 355
590 075