Page 51 - Kitron

Basic HTML Version

Morselskapets årsregnskap og noter
Resultatregnskap, Kitron ASA
(Beløp i tusen kroner)
Note
2011
2010
Driftsinntekter
Salgsinntekt
2
61 847
45 751
Sum driftsinntekt
61 847
45 751
Driftskostnader
Lønnskostnader m.m.
3, 4, 13
27 267
21 803
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler
5, 6
5 939
3 200
Annen driftskostnad
26 163
24 255
Sum driftskostnad
59 368
49 258
Driftsresultat
2 479
-3 507
Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekt fra foretak i samme konsern
2 418
3 510
Annen renteinntekt
571
227
Annen finansinntekt
18
34 939
26 783
Annen rentekostnad
3 083
-1 191
Annen finanskostnad
18
3 685
-50 704
Resultat av finansposter
31 160
-21 375
Resultat før skattekostnad
33 639
-24 882
Skattekostnad
8
3 964
-5 707
Årsresultat
29 675
-19 176
Morselskapets
årsregnskap og noter