Page 5 - Kitron

Basic HTML Version

Årsberetning
I 2011 har Kitron tatt viktige skritt mot å bli et mer globalt
selskap. Kitron åpnet en ny fabrikk i Johnstown (USA)
i 2. kvartal og i Ningbo (Kina) i 3. kvartal. Parallelt har
Kitron sikret seg flere nye kunder i det tyske markedet
gjennom sitt siste oppkjøp. Den globale ekspansjonen
er av avgjørende betydning både for å betjene
kundene i deres hovedmarkeder og for å forbedre
konkurranseevnen til Kitrons forsyningskjede. Samtidig
har Kitron fortsatt å effektivisere virksomheten i
Norden. Kitron i Sverige er nå fusjonert til ett selskap
og en prosess for å legge ned enheten i Karlskoga har
startet. Både internasjonaliseringen og restrukturering
av den svenske virksomheten er investeringer for
fremtiden, men har hatt en innvirkning på resultatet på
kort sikt. Kitrons omsetning i 2011 var 1 656 millioner
kroner, som er en økning på 0,7 prosent sammenlignet
med 2010. Til tross for betydelige oppstartsaktiviteter i
USA og Kina og restruktureringen i Sverige har Kitron
vært i stand til å forbedre lønnsomheten. Driftsresultatet
(EBIT) etter restrukturerings- og oppstartsaktiviteter var
38,7 millioner kroner sammenlignet med 7,9 millioner
kroner i 2010. Hvis man ser bort fra restrukturerings-
og oppstartsaktiviteter endte driftsresultatet på 81,3
millioner kroner, og driftsmarginen var 4,9 prosent. Kitron
har klart å forbedre lønnsomheten, og samtidig sørget for
et bedre grunnlag for fremtidig lønnsom vekst.
Virksomheten
Kitrons forretningsmodell er å tilby tjenester innen
produksjon og sammenstilling av produkter som
inneholder elektronikk. Forretningsmodellen omfatter
hele verdikjeden fra utvikling, industrialisering, innkjøp,
logistikk, vedlikehold/reparasjon til redesign. For
kundene som har Kitron som samarbeidspartner, betyr
dette økt fleksibilitet, reduserte kostnader og bedre
kvalitet.
Den voksende konkurransen blant produkteierne fører
til at produksjonseffektivitet og kostnadsreduksjon
får stor oppmerksomhet. En økende andel av
produkteierne ønsker nå å konsentrere seg om egen
kjernekompetanse og overføre ansvaret for en større
del av verdikjeden til spesialiserte EMS-selskaper som
Kitron. Når man velger EMS-partner spiller geografisk
nærhet og tilgang til konkurransedyktig produksjon
en avgjørende rolle i kundens valg av leverandør.
Med sin internasjonale tilstedeværelse er Kitron godt
posisjonert i markedet.
Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen,
Tyskland, Kina og USA. Alle ansatte er sertifisert i
henhold til internasjonale kvalitetsstandarder for den
aktivitet som utføres.
Markedssegmenter
Kitron er ledende innen tjenester knyttet til komplekse
produksjons-prosesser som krever nisjeekspertise.
Kitron har valgt å fokusere sine salgs- og
markedsføringsaktiviteter i fem markedssegmenter;
Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom, Industri, Medisinsk
utstyr og Offshore/Marine.
Forsvar/Luftfart
I Forsvar/Luftfart-segmentet falt driftsinntektene
med 6,2 prosent fra 353,4 millioner kroner i 2010
til 331,6 millioner i 2011. Segmentet stod for
20,0 prosent (21,5 prosent) av konsernets totale
driftsinntekter. De langsiktige utsiktene for Forsvar/
Luftfart-segmentet er fortsatt positive. Kitron er for
tiden involvert i forsvarsprogrammer med blant annet
Kongsberg Gruppen og Locheed Martin som kan
gi mer enn 1 milliard kroner i inntekter i årene som
kommer. Kitron skal produsere, teste, vedlikeholde
og stå for reparasjon av bakplanet i F-35 Joint Strike
Fighter globalt. Den nye kontrakten med Kongsberg
Gruppen i forbindelse med levering av elektronikk
til NSM (Naval Strike Missile) støtter de positive
langsiktige utsiktene. I tillegg er det inngått en
intensjonsavtale om å samarbeide om første fase
av elektronikkproduksjonen til JSM (Joint Strike
Missile). Forsvar/Luftfart-segmentet er også et
satsningsområde for vår nye virksomhet i Tyskland, og
Kitron har en lovende dialog gående med et stort tysk
forsvarsselskap.
Posisjonert for
lønnsom vekst
Årsberetning 2011: