Page 49 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
Andre gevinster / (tap)
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Valutagevinster
2 152
2 380
Valutatap
-4 204
-457
Andre gevinster / (tap)
-2 052
1 923
Note 31 Andre gevinster / (tap)