Page 48 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
48
Kitron årsrapport 2011
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Kontantvederlag
-
Sum vederlag til selger
-
-
Balanseførte beløp av identifiserbare eiendeler og forpliktelser:
Kontanter og kontantekvivalenter
75
Varige driftsmidler
2 205
Andre langsiktige fordringer
183
Varer
616
Kundefordringer og andre fordringer
1 639
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
-1 265
Lån
-5 907
Sum identifiserbare nettoeiendeler
-
-2 454
Goodwill
2 454
Sum identifiserbare nettoeiendeler og goodwill
-
-
17. desember 2009 signerte Kitron ASA en avtale om oppkjøp, på gjeldsfri basis, av 100% av aksjene i Veru
Electronic GmbH. Innlemmelse av selskapet har skjedd i 2010. Bokførte verdier er vurdert som virkelig verdi.
Tyskland er det største EMS-markedet i Europa, og blir sett på som markedet med størst potensial innen elek-
tronikk i Europa på grunn av historisk høy grad av innovasjon og teknisk kompetanse. Det er likeledes det landet
i Europa som har størst potensial for videre outsourcing av elektronikkindustrien. Å være etablert med lokal til-
stedeværelse gir troverdighet og viser langsiktig satsing. Det tyske selskapet skal markedsføre hele verdikjeden
i Kitron og være vårt lokale senter for NPI (New Product Introduction) og småskala-produksjon i Tyskland. Det
er ikke gjennomført oppkjøp i 2011.
Note 30 Virksomhetssammenslutning