Page 46 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
46
Kitron årsrapport 2011
Erklæring om lønn m.v. til ledende ansatte
I tabellen ovenfor er det gitt opplysning om samtlige personer som omfattes av opplysningsplikten i hele eller
deler av året, mens den følgende erklæringen er begrenset til konsernsjefen og konserndirektørene. Konsernsje-
fen omfattes av de samme ordningene som konserndirektørene om ikke annet er angitt.
Den følgende omtalen presenterer lederlønnspolitikken slik den ble vedtatt av styret i Kitron ASA. Den bindende
lederlønnspolitikken ble vedtatt av generalforsamlingen i Kitron ASA 6. mai 2010. Eventuelle endringer kan ved-
tas av generalforsamlingen 26. april 2012.
Vedtatt lederlønnspolitikk for Kitron ASA er bindende for hele konsernet.
Veiledende lederlønnspolitikk
Kitron ønsker å tilby konkurransedyktige vilkår slik at selskapet tiltrekker seg og beholder gode ledere, samtidig
som det oppnås interessefellesskap mellom ledere og aksjonærer. Ledende personers lønn og øvrige vilkår av-
speiler blant annet stillingsinstruks og markedsforholdene.
Avlønningen består av en fornuftig grunnlønn samt pensjonstilskudd pluss bonus som i hovedsak er knyttet til
selskapets resultat. For konsernsjefen og økonomidirektøren kan samlet bonus ikke utgjøre mer enn 50 prosent
av grunnlønn. For resten av ledergruppen er samlet bonus også begrenset til 50 prosent av grunnlønn. Kitron
yter ikke andre vesentlige naturaliafordeler enn firmabilordning. Visse hjelpemidler for utførelse av stillingen re-
presenterer innberetningspliktige naturalytelser og inngår i beløpene i tabellen ovenfor.
Kitron oppfyller alle inngåtte ansettelsesavtaler. Fremtidige tilleggsavtaler til ansettelsesavtaler og nye ansettel-
sesavtaler vil være i tråd med disse retningslinjene.
Styret fastsetter konsernsjefens lønn og andre vilkår og utformer retningslinjer for avlønning av ledende perso-
nell. Styret har nedsatt en lønnskomité som består av tre styremedlemmer som forbereder saker før avgjørelse i
styret. Det er konsernsjefen som fastsetter lønn og andre vilkår for konserndirektørene innenfor de retningslinjer
som styret har fastsatt.
Konsernledelsen er innmeldt i Kitrons generelle innskuddsbaserte pensjonsordning. Pensjonsalder i ordningen
er 67 år. Pensjonsinnskuddet til konsernsjefen er på årsbasis seks prosent av grunnlønn, som er samordnet
med tilskuddet gjennom den generelle ordningen. Konsernsjefens pensjonsalder er 65 år. Konsernsjefen kan
under visse omstendigheter ha krav på opptil tolv måneders etterlønn. For øvrig er det ingen etterlønnsordning
eller særskilt oppsigelsesvern ut over vanlig oppsigelsestid.