Page 43 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
i) Salg av varer og tjenester
Salg av varer (1)
195 688
230 750
ii) Kjøp av varer og tjenester
Kjøp av varer (1)
4 421
3 620
iii) Godtgjørelse til ledende ansatte
Lønn og andre kortsiktige ytelser (2)
17 356
18 299
Sluttvederlag
Sum
17 356
18 299
iv) Balanseposter ved årsslutt som følge av kjøp og salg av varer og tjenester
Fordring på nærstående:
Aksjonærer (1)
36 146
37 776
Sum
36 146
37 776
Gjeld til nærstående:
Ledende ansatte (3)
952
589
Sum
952
589
(1)Kongsberg Gruppen ASA eier 19,33% av aksjene i Kitron ASA. Kjøp og salg av varer og tjenester utgjøres i
all hovedsak av transaksjoner med Kongsberg Gruppen ASA. Alle avtaler og transaksjoner mellom selskaper
i Kitron-konsernet og Kongsberg Gruppen ASA med datterselskaper er gjort på kommersielle vilkår ut fra
markedspris på varer og tjenester.
(2)Ledende ansatte utgjøres av konsernledelsen i Kitron ASA. Se tabellen nedenfor for nærmere beskrivelse av
kompensasjon av ledende ansatte.
(3)Beløp per 31. desember 2011 utgjør avsatt bonus til konsernledelsen.
Note 28 Nærstående parter