Page 42 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
42
Kitron årsrapport 2011
Operasjonelle leasingavtaler, anleggsmidler
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Maskiner og driftsløsøre
Leie
2 169
6 196
Gjenværende leieperiode
1-5 år
1-5 år
Bygninger og tomter
Leie
28 323
22 730
Gjenværende leieperiode
1-5 år
1-5 år
Bygninger og tomter er lokalisert i Norge, Sverige, Tyskland, Kina og USA.
Spesifikasjon av estimert leiebetaling med forfall i løpet av:
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Nominell leie
1 år
29 116
24 851
2-5 år
58 811
64 132
> 5 år
2 376
For enkelte av leieavtalene vedrørende maskiner og driftsløsøre har selskapet i noen grad rett til utkjøp ved
leieperiodens utløp. Utkjøpspris utgjør normalt markedspris på det aktuelle leieobjektet.
Note 27 Andre avsetninger for forpliktelser