Page 41 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
Videreført virksomhet
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Ordinært resultat før skattekostnad
23 167
-6 326
Avskrivninger
33 137
31 076
Tap / (gevinst) ved avgang varige driftsmidler
785
1 557
Endring i varelager
-21 544
-68 963
Endring i kundefordringer og andre kortsiktige fordringer
-8 151
-14 819
Endring i factoring-gjeld
-898
-7 287
Endring i leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
-8 869
22 583
Endring i pensjonsmidler/-forpliktelser
-3 155
-9 250
Endring i andre tidsavgrensningsposter
6 209
10 084
Endring bundne bankinnskudd
-391
-312
Netto rentekostnader
12 058
8 463
Valuta (gevinst)/tap fra driften
-2 052
1 923
Kontantstrøm fra videreført virksomhet
30 296
-31 271
Virksomhet under avhendelse
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Resultat fra virksomhet under avhendelse
-1 369
-6 750
Avskrivninger
-
100
Endring i kundefordringer og andre kortsiktige fordringer
-
4 680
Endring i factoring-gjeld
-
-1 767
Endring i leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
-
-649
Endring i andre tidsavgrensningsposter
2 355
-387
Tap før skatt fra salg av aviklet virksomhet
-986
4 364
Kontantstrøm fra virksomhet under avhendelse
-
-409
Kontantstrømmer fra driften
30 296
-31 680
Note 26 Kontantstrømmer fra driften