Page 40 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
40
Kitron årsrapport 2011
Endringer i balanseført pensjonsforpliktelser:
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Inngående balanse
12 076
21 326
Kostnad resultatført i året
1 517
-5 568
Betaling av pensjonspremie
-4 672
-3 682
Utgående balanse
8 921
12 076
Forutsetninger benyttet ved beregning av pensjonsforpliktelser er som følger:
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Diskonteringssats
2,5%
4,0%
Årlig lønnsvekst
3,5%
3,5%
Årlig regulering av pensjoner
3,5%
3,5%
Arbeidsgiveravgift - sats
14,1%
14,1%
Forutsetninger om dødelighet er basert på publiserte statistikker i Norge
K2005
K2005
Antall ansatte i ytelsesbaserte ordninger
68
65
(Beløp i tusen kroner)
Restrukturering
Nye avsetninger i løpet av året
17 200
Benyttet i løpet av året
-11 076
Totalt belastet resultatet i løpet av året
6 124
Klassifikasjon i balansen
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Inngående balanse 1. januar
23 481
-
Omregningsdifferanser
72
-
Avsetninger gjort i løpet av året
17 200
23 481
Avsetninger benyttet i løpet av året
-11 076
-
Total avsetning 31. desember
29 677
23 481
Av avsetningen per 31. desember 2011 er 29,677,000 kroner relatert til restruktureringen av Kitron i Sverige.
Avsetningen er basert på detaljerte beregninger. Hoveddelene er kostnader ifm personell og lokaler. Ca.
7,0 millioner kroner relaterer seg til andre type kostnader. Det er forventet at utbetalingene vil skje ila 2012.
Usikkerhet i beregningene er vurdert til å utgjøre omlag 10% av avsetningen.
Det er ikke utbetalt utbytte i 2011. Det vil bli foreslått et utbytte på 0,05 per aksje for regnskapsåret 2011 på
den ordinære generalforsamlingen 26. april 2012. Utbyttet er ikke inkludert i konsernregnskapet.
Note 24 Avsetninger
Note 25 Utbytte per aksje