Page 4 - Kitron

Basic HTML Version

4
Kitron årsrapport 2011
Kostnadsreduksjoner
Kitron jobber med å redusere kostnadsbasen gjennom
globale anskaffelser, økt produksjonseffektivitet,
system- og prosessforbedringer, samt overføring av
produksjon til land med lavere kostnader. Innenfor
alle disse områdene er det pågående prosjekter og
klare mål. De ansatte i Kitron og deres kompetanse er
sentrale faktorer for å oppfylle selskapets strategi.
Konsolidering i den nordiske EMS-bransjen
Kitron ønsker å ta del i en konsolidering av den
nordiske EMS-bransjen. Fokuset er på selskaper
som er komplementære til Kitron fra et kunde- og
markedsperspektiv. Basert på analyser utført på
potensielle selskaper mener Kitron at det finnes
betydelige synergieffekter innen innkjøp og drift som
kan utnyttes.
Kitrons historie
Kitron har sin opprinnelse i bedriftene Statronic og
Elektrisk Bureau, som begge ble etablert i Arendal
i 1960-årene. På 1980-tallet ble navnet Kitron
etablert, og Kitrons forretningsidé ble endret til
kontraktsproduksjon av elektronikk. Forretningsideen
har senere blitt utvidet til å inkludere hele verdikjeden
rundt produksjon og sammenstilling av elektronikk
og industrielle produkter som inneholder elektronikk,
inkl. utvikling, industrialisering, innkjøp, logistikk,
vedlikehold/reparasjon og redesign. Kitron ble
børsnotert i 1997.
For å bedre markedsposisjon og kompetanse har
konsernet gjennomført flere oppkjøp og fusjoner,
hvorav den viktigste var fusjonen mellom Sonec
ASA og Kitron ASA i 2000. Kitron består i dag av
virksomheter som har sitt utspring fra Ericsson,
Kongsberg Gruppen, Siemens, Nera og Tandberg
Data i Norge, samt Bofors og Saab i Sverige.
Kitron kjøpte UAB Kitron i Litauen i 2001, og UAB
Kitron Elsis i 2007. Samme år opprettet Kitron et
innkjøpskontor i Ningbo, Kina. I juni 2009 solgte
Kitron datterselskapet Kitron Microelectronics AS
på Røros og i 2010 ble utviklingsavdelingen i Oslo
solgt og et lite EMS-selskap i Tyskland kjøpt opp.
Samme år etablerte Kitron også Kitron Electronics
Manufacturing i Kina og Kitron Inc. i USA.
Dette er Kitron
Årsverk per 31. desember 2011
Geografisk fordeling
Omsetning per segment i 2011
Omsetning i millioner kroner
507
182
398
86
Andre
Norge
Sverige
Litauen
332
265
415
467
177
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Forsvar/
Luftfart
Energi/
Telekom
Industri
Medisinsk
utstyr
Offshore/
Marine
Millioner kroner