Page 39 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
Ansatte i de norske Kitron-selskapene omfattes av pensjonsordninger som gir rett til fremtidige pensjonsytelser
i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Pensjonsordningene omfatter innskuddsordninger
for de norske og svenske enhetene, samt AFP-ordning for enkelte ansatte i Norge. I tillegg omfatter
pensjonsforpliktelsene nedenfor også livsvarig ytelse til en tidligere konserndirektør.
Den nye AFP-ordningen, som gjelder fra og med 1. januar 2011 er å anse som en ytelseesbasert flerforetaks­
ordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelig og tilstrekkelig
informasjon slik at konsernet kan regnskapsføre sin proporsjonale andel av pensjonskostnad, pensjons­
forpliktelse og pensjonsmidler i ordningen. Selskapets forpliktelser er dermed ikke balanseført som gjeld.
AFP-forpliktelsen etter den gamle ordningen var balanseført som gjeld, ble inntektsført i 2010, med unntak for
den forpliktelsen som knytter seg til tidligere ansatte som nå er pensjonister i denne ordningen.
Årets pensjonsforpliktelse inkluderer også en avsetning på TNOK 2 594 (2010: TNOK 3 724) for å dekke
opp en forventet utbetaling knyttet til en underdekning i den tidligere AFP-ordningen. Denne avsetningen er
balanseført som pensjonsforpliktelse.
Samtlige ordninger er ikke fondsbaserte.
Balanseført forpliktelse:
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Pensjonsytelser
8 921
12 076
Kostnad belastet resultatregnskapet (inkl i note 6):
Pensjonskostnad
1 517
-5 568
Pensjonsytelser
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Balanseført forpliktelser er fastsatt som følger:
Nåverdi av forpliktelse for ytelsesplaner i ikke fondsbaserte ordninger
-14 387
-17 721
Ikke resultatførte estimatavvik
5 466
5 645
Netto forpliktelse for ytelsesplaner i ikke fondsbaserte ordninger
-8 921
-12 076
Herav arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelse før estimatavvik
1 102
1 492
Netto pensjonsforpliktelse i balansen
-8 921
-12 076
Netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
-
436
Rentekostnad
614
724
Servicekostnad
-
4 142
Opphør av gammel AFP ordning
-
-12 044
Resultatførte estimatendringer og estimatavvik
903
1 174
Sum pensjonskostnader
1 517
-5 568
Note 23 Pensjoner og lignende forpliktelser