Page 38 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
38
Kitron årsrapport 2011
Endringer i utsatt skattefordel og utsatt skatt
(uten nettoføring innen samme skatteregime)
Gevinst og
Finansiell
Utsatt skatt:
Omløpsmidler
tapskonto
leasing
Sum
Per 1. januar 2010
-
596
158
754
Resultat i perioden
2 121
1 081
-158
3 044
Omregningsdifferanser
-
-
-
-
Utsatt skatt ved avhendet virksomhet
-
-
-
-
Per 31. desember 2010
2 121
1 677
-
3 798
Resultat i perioden
5 503
-171
-
5 332
Omregningsdifferanser
420
-3
-
417
Utsatt skatt ved avhendet virksomhet
-
-
-
-
Per 31. desember 2011
8 044
1 503
-
9 547
Utsatt skattefordel:
Avsetning og
Driftsmidler
Fremførbare
omløpsmidler
og goodwill
underskudd
Pensjon
Sum
Per 1. januar 2010
5 624
10 235
77 905
5 971
99 735
Resultatført i perioden
-1 467
-2 225
296
-2 589
-5 985
Omregningsdifferanser
-
-
2 070
-
2 070
Utsatt skatt ved avhendet virksomhet
-
-
2 625
-
2 625
Per 31. desember 2010
4 157
8 010
82 896
3 382
98 445
Resultatført i perioden
-191
-1 242
6 307
-884
3 990
Omregningsdifferanser
8
-
227
-
235
Utsatt skatt ved avhendet virksomhet
-
-
383
-
383
Per 31. desember 2011
3 974
6 768
89 813
2 498
103 053
Utsatt skattefordel knyttet til fremførbart skattemessig underskudd er balanseført i den grad et er sannsynlig
at konsernet kan anvende dette mot fremtidig skattepliktig overskudd. Konsernet har unnlatt balanseføring av
utsatt skattefordel på TNOK 15 200 (2010: TNOK 13 454) knyttet til skattemessig fremførbart underskudd på
TNOK 62 800 (2010: TNOK 50 473) Det er ingen begrensning på retten til å fremføre skattemessige underskudd.