Page 37 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
Finansielle leasingavtaler, anleggsmidler
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Maskiner og driftsløsøre
Bokført verdi 31. Desember
58 294
68 975
Avskrivning
7 808
8 419
Nominell leie
51 555
52 299
Nåverdi av fremtidig leie
45 811
48 354
Gjenværende leieperiode
1-5 years
1-5 år
Spesifikasjon av estimert leiebetaling med forfall i løpet av:
Nominell leie
<1 år
16 455
15 681
1-2 år
12 928
13 002
2-5 år
22 172
23 617
Nåverdi av fremtidig leie
<1 år
16 132
15 549
1-2 år
12 013
12 201
2-5 år
17 666
20 604
Utsatt skatt nettoføres når konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt i ba-
lansen og dersom den utsatte skatten er til samme skattemyndighet.
Spesifikasjon av utsatt skattefordel og utsatt skatt:
2011
2010
Utsatt skattefordel:
Utsatt skattefordel som forventes realisert senere enn 12 måneder
94 627
95 847
Utsatt skatt:
Utsatt skatt som forventes realisert senere enn 12 måneder
1 121
1 200
Netto utsatt skattefordel
93 506
94 647
Bevegelsene på utsatt skattekonto er som følger:
2011
2010
Inngående balanse
94 647
98 981
Omregningsdifferanser
-182
2 070
Resultatregnskap
-1 342
-9 029
Utsatt skatt ved avhendet virksomhet
383
2 625
Utgående balanse
93 506
94 647
Note 22 Utsatt skatt