Page 36 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
36
Kitron årsrapport 2011
Balanseført verdi av konsernets lån i ulike valutaer er som følger:
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
NOK
164 904
175 386
SEK
68 952
64 469
LTL
-
2 328
EUR
38 353
21 836
USD
4 791
14
CNY
21 755
-
Other
421
-
Sum
299 176
264 033
Til selskapets finansiering er det knyttet betingelser blant annet til selskapets egenkapital og inntjening. Selska-
pet tilfredstiller alle covenants per 31. desember 2011. Lån inkluderer sikrede forpliktelser (banklån og andre
sikrede lån) på totalt 299,2 millioner (2010: 264,0 millioner).
Pantstillelser
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Pantesikret gjeld
299 176
264 033
Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet:
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Buildings and land
5 355
5 795
Machinery and equipment
81 902
70 490
Receivables
228 796
220 541
Inventory
327 838
247 988
Sum
643 891
544 814
Pantesikret gjeld i konsernregnskapet inkluderer leasinggjeld knyttet til driftsmidler som regnskapsmessig er
behandlet som finansiell leasing. Bokført verdi på disse driftsmidlene inngår i bokført verdi av eiendeler som er
stillet som sikkerhet. Av pantesikret gjeld i konsernregnskapet utgjør forpliktelsen knyttet til balanseført leasing
48,7 millioner pr. 31. desember 2011 (2010: NOK 48,1 millioner).
Betingelser i form av salgspant er for øvrig knyttet til leveranser fra Kitron vareleverandører.
Konsernets balanseførte fordringer er stillet som sikkerhet (factoringpant) for forpliktelser overfor DNB Finans.
Konsernets bankforbindelser og andre garantister har per 31. desember 2011 stillet garantier for bankengasje-
ment i Tyskland, leieforpliktelser og skyldig skattetrekksmidler med henholdsvis 5,2 millioner, 6,4 millioner og
13,5 millioner totalt for konsernet.