Page 35 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Langsiktige lån
Leasing
37 839
38 473
Annet
15 295
359
Sum
53 134
38 832
Kortsiktige lån
Kassekreditt
35 245
15 094
Factoring
199 974
200 872
Leasing
10 823
9 234
Sum
246 042
225 201
Sum lån
299 176
264 033
Forfall for langsiktige lån er som følger:
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Mellom 1 og 2 år
12 663
18 087
Mellom 2 og 5 år
40 471
20 745
Over 5 år
-
-
Sum
53 134
38 832
Effektiv rente på balansedagen var som følger:
2011
2010
                  NOK
Andre
                 NOK
Andre
Kassekreditt
4,25%-5,25%
3,4%-4,25%
4.0% - 4.8%
4.5% - 6.0%
Andre lån
4,5%-6,7%
3,3%-7,8%
4.3% - 6.7%
4.0% - 4.6%
Bokført verdi og virkelig verdi på langsiktige lån er som følger:
Bokført verdi
Virkelig verdi
(Beløp i tusen kroner)
           2011
2010
          2011
2010
Leasing
37 839
38 473
33 066
35 218
Annet
15 295
359
13 158
329
Sum
53 134
38 832
46 224
35 547
Virkelig verdi tar utgangspunkt i diskontert kontantstrøm med en diskonteringssats på 6,0 prosent (2010: 6,0
prosent). For kortsiktige lån er balanseført verdi tilnærmet lik virkelig verdi.
Note 21 Lån