Page 34 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
34
Kitron årsrapport 2011
Det er pr 31 desember 2011 ingen utestående tegningsretter.
Følgende styremedlemmer og ansatte i konsernledelsen har aksjeri selskapet pr. 31. desember:
Styre
Antall aksjer
Antall aksjer
2011
2010
Harri Takanen, styremedlem
(1)
-
-
Arne Solberg, styrets nestleder
(2)
-
-
Elena Anfimova, styremedlem
(3)
-
-
Konsernledelse
Antall aksjer
Antall aksjer
2011
2010
Jan Liholt, konserndirektør
107 660
107 660
Bengt Enbom, konserndirektør
10 000
10 000
(1)Harri Takanen var pr 31.12.2011 CEO i Sievi Capital plc. som eier 32,96 prosent av aksjene i Kitron ASA
(2)Arne Solberg er direktør i Kongsberg Gruppen ASA. Kongsberg Gruppen ASA eier 19,33 prosent av
aksjene i Kitron ASA
(3)Elena Anfimova er Portfolio Manager i Firebird Management LLC, et New York basert hedge fond. Firebird
Management LLC er partner i Amber Trust II som eier 13,77 prosent av aksjene i Kitron ASA.
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Leverandørgjeld
195 255
193 611
Offentlige avgifter
25 252
28 587
Gjeld til nærstående parter (note 28)
952
589
Påløpte kostnader
63 661
71 202
Sum
285 120
293 989
Note 19 Aksjeverdibasert avlønning
Note 20 Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld