Page 33 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
De 20 største aksjonærer i Kitron ASA per 31. desember 2011 var som følger:
Aksjonær
Antall
Andel
Nordea Bank Plc Finland 1)
57 037 000
32,98 %
Kongsberg Gruppen ASA
33 439 153
19,33 %
ING Luxembourg SA 2)
29 172 000
16,87 %
MP Pensjon
10 792 537
6,24 %
AS Bemacs
2 800 000
1,62 %
SES AS
2 480 000
1,43 %
Verdipapirfondet NORDEA SMB
2 263 346
1,31 %
Bjørn Håheim
1 039 988
0,60 %
Helge Hareland
1 000 000
0,58 %
AS Swedbank clients
856 548
0,50 %
AB SEB Bankas
806 073
0,47 %
Jørgen Teigen
761 656
0,44 %
Petter Torgersen
636 000
0,37 %
Kjell Løite
633 902
0,37 %
Hybrid AS
629 536
0,36 %
JPMBLSA
520 572
0,30 %
Handel Partner AS
450 000
0,26 %
Malvin Sigbjørn Skjønhaug
395 685
0,23 %
Vestvik Preservering A/S
370 000
0,21 %
Morten Hyvik
338 000
0,20 %
Sum 20 største aksjonærer
146 421 996
84,66 %
Sum øvrige
26 539 629
15,34 %
Sum utestående aksjer
172 961 625
100,00 %
1) Sievi Capital plc.: 32.96%. Andre: 0,02% av aksjene i Kitron
2) Amber Trust II SCA: 13.77%. KJK Fund SICAV-SIF: 3.09% av aksjene i Kitron
Fullmakter
Forhøyelse av aksjekapitalen
Ordinær generalforsamling 28. april 2011 ga styret fullmakt til å gjennomføre en eller flere aksjekapitalutvidelser
begrenset til 10 prosent av Kitrons registrerte aksjekapital per 28. april 2011. Samlet økning av aksjekapitalen
kan utgjøre opp til 17 296 162,50 kroner. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2012, men ikke len-
ger enn til 30. juni 2012. Fullmakten kan benyttes til kjøp av eller fusjon med andre selskaper eller virksomheter
eller til å innhente kapital. Fullmakten var ikke benyttet per 31. desember 2011.
Egne aksjer
Ordinær generalforsamling 28. april 2011 ga styret fullmakt til å erverve egne aksjer for samlet pålydende verdi
på inntil 17 296 162,50 kroner, som tilsvarte 10 prosent av Kitrons registrerte aksjekapital per 28. april 2011.
Ved aksjekjøp i henhold til fullmakten skal selskapet for hver aksje minst betale 1,00 kroner og maksimalt mar-
kedskurs på den dagen tilbudet blir framsatt, dog slik at pris per aksje ikke skal overskride 25,00 kroner per
aksje. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2012 men ikke lenger enn til 30. juni 2012. Fullmakten
var ikke benyttet per 31. desember 2011.