Page 32 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
32
Kitron årsrapport 2011
Resultat
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Driftsinntekter
-
5 936
Driftskostnader
-1 369
-10 947
Resultat før skatt
-1 369
-5 011
Skattekostnad
383
2 625
Resultat etter skatt
-986
-2 386
Tap før skatt fra salg av aviklet virksomhet
-4 364
Resultat for perioden fra avviklet virksomhet
-986
-6 750
Kontantstrøm
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter
-
-409
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-
-
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
-
-
Netto kontantstrøm fra avviklet virksomhet
-
-409
Kontanter og bankkreditt inngående balanse
-
409
Kontanter og bankkreditt utgående balanse
-
-
Avviklet virksomhet
I juni 2009 solgte Kitronkonsernet Kitron Microelectronics AS. Tap på avviklet virksomhet i 2011 er knyttet til for-
dringer ifm et lån Norbitech AS hadde til Kitron ASA. Resultatet for 2010 vises etter skatt og skatteeffekten vises
separat. Dette for å kunne sammenligne med 2011. I 2010 solgte Kitron utviklingsavdelingen i Oslo. I regnskapet
for 2010 er utviklingsavdelingen regnskapsført som avviklet virksomhet. Ved årsskiftet er det ikke eiendeler og
gjeld holdt for salg.
Aksjekapital og overkurs
Antall aksjer
Ordinære
(Beløp i tusen kroner)
(i tusen)
aksjer
Overkurs
Sum
Per 1. januar 2010
172 962
172 962
456 058
629 020
Per 31. desember 2010
172 962
172 962
456 058
629 020
Per 31. desember 2011
172 962
172 962
456 058
629 020
Aksjer og aksjonærinformasjon
Selskapets aksjekapital per 31. desember 2011 består av 172.961.625 aksjer á kr. 1,-. Hver aksje har én
stemme. Det var 2.850 aksjonærer per 31. desember 2011.
Note 17 Eiendeler klassifisert som holdt for salg
og virksomhet under avhendelse
Note 18 Aksjekapital og overkurs