Page 31 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata
245 222
237 858
Varer under tilvirkning
69 916
70 497
Ferdigvarer
31 657
16 895
Sum varer
346 795
325 251
Årets resultatføringer fra nedskrivninger utgjør 1,9 millioner (2010: 6,6 millioner). Varelageret er per 31.
desember 2011 pantsatt med 327,9 millioner, se note 21.
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Kontanter og kontantekvivalenter
50 916
48 243
I kontantstrømanalysen omfatter kontanter, kontantekvivalenter og bankkreditt følgende:
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Kontanter og kontantekvivalenter
50 917
48 243
Trekk på kassekreditten
-35 245
-15 094
Bundne bankinnskudd
-19 186
-18 795
Sum
-3 514
14 354
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Trekkrettigheter i bank 31. desember
130 500
95 600
Netto trekk på kassekreditten 31. desember
-35 245
-15 094
Bundne bankinnskudd 31. desember
Sikkerhet for skattetrekksmidler
148
152
Sikkerhet for factoringfordringer
10 811
10 650
Sikkerhet for husleiegaranti
8 227
7 993
Sum
19 186
18 795
Kitron ASA har etablert en konsernkontoavtale med selskapets hovedbankforbindelser. Ordningen omfatter
Kitron ASA og norske og svenske datterselskaper.
Note 15 Varer
Note 16 Kontanter, kontantekvivalenter og bankkreditt