Page 30 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
30
Kitron årsrapport 2011
Pr. 31. desember 2011 var kundefordringer på 8,6 millioner kroner (2010: 6,6 millioner kroner) nedskrevet.
Størrelsen på avsetningen var 7,7 millioner kroner pr. 31 desember 2011 (2010: 5,7 millioner kroner).
Aldersfordelingen på disse fordringene er som følger:
(Beløpi tusen kroner)
2011
2010
Inntil 3 måneder
454
271
3 til 6 måneder
541
5 426
Over 6 måneder
7 624
886
Sum
8 619
6 583
Regnskapsført verdi av konsernets kundefordringer
og andre fordringer pr valuta:
(Beløpi tusen kroner)
2011
2010
EUR
62 360
68 938
USD
15 508
24 127
LTL
8 309
5 438
CNY
3 221
430
SEK
100 139
105 969
NOK
171 293
151 002
Sum
360 829
355 904
Bevegelse i avsetning for nedskrivning på
kundefordringer er som følger:
(Beløpi tusen kroner)
2011
2010
Avsetning per. 1. januar
-5 673
-1 482
Avsetning for nedskrivning av fordringer
-2 024
-4 191
Avsetning per 31. desember
-7 698
-5 673
Nedskrivningen og reversering av nedskrivning av kundefordringer er inkludert i annen driftskostnad i
resultatregnskapet. Beløp ført mot avsetningeskontoen er avskrevet når det ikke er noen forventning om å
inndrive ytterligere kontanter.
Maksimal eksponering for kredittrisiko på rapporteringstidspunktet er bokført verdi av kundefordringer
angitt ovenfor. Konsernet har ingen pant som sikkerhet. Selskapet har imidlertid en kredittforsikring
som reduserer kredittrisiko for kundefordringer.
Årets resultatføringer fra nedskrivninger utgjør NOK 2,0 millioner (2010: 4,2 millioner kroner).
Det er ikke spesiell konsentrasjon av kundefordringer som medfører unormal kredittrisiko. Kundefordringer og
andre fordringer er per 31. desember 2011 pantsatt med 228,8 millioner kroner (2010: 265,4 millioner kroner),
se note 21.