Page 3 - Kitron

Basic HTML Version

Kitron er et internasjonalt Electronics Manufacturing
Services (EMS) selskap. Selskapet har produksjon i
Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Kina og USA og
har omkring 1100 ansatte. Kitron produserer både
elektronikk som inngår i kundenes egne produkter og
ferdige elektronikkenheter (box build). Videre utfører
Kitron sammenstilling (High-Level Assembly, HLA)
av kompliserte elektromekaniske produkter for sine
kunder.
Kitron er ledende innen tjenester knyttet til komplekse
produksjonsprosesser som krever nisjeekspertise.
Kitron har valgt å fokusere sine salgs-og markeds-
føringsaktiviteter i fem markedssegmenter; Forsvar,
Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Off-
shore/Marine
Omsetningen er jevnt fordelt mellom disse segmen-
tene, noe som fører til at Kitron står godt rustet til å
håndtere skiftende etterspørsel i de ulike segmentene.
Kitron har gode relasjoner til store multinasjonale sel-
skaper.
Fleksibel totalleverandør
Kitrons tjenester spenner fra utvikling og design, via
industrialisering, anskaffelser og logistikk, til produk-
sjon, redesign og oppgradering av produkter for å
forlenge deres levetid i markedet. Kitron tilstreber så
nær sømløs integrasjon som mulig med kunder og
leverandører.
Kitron arbeider for å øke sin konkurransekraft ytter-
ligere ved å utvide tjenestespekteret i de delene av
verdikjeden som krever høy kompetanse. Konsernet
arbeider løpende med å optimalisere anskaffelses-
funksjoner, produksjonsprosesser og logistikk for å
redusere kostnadene.
Kvalitetssikring
Kitron måler kvalitet i alle prosesser. En kontinuerlig
kvalitetsforbedring oppnås gjennom opplæring og
gjennomføring av programmer som Six Sigma, LEAN
Manufacturing, 5S og 7W. Kitron jobber hardt for
å oppnå høy kvalitet, og på den måten opparbeide
seg en konkurransefordel i forhold til andre EMS-
selskaper.
Globale anskaffelser
Kitrons datterselskap Kitron Sourcing AS er ansvarlig
for anskaffelser for hele gruppen, og består av dedi­
kerte spesialister som arbeider med nøye utvalgte
produsenter og distributører. Som et resultat av
kontinuerlig global overvåking av markedet, er Kitron i
stand til å forhandle frem konkurransedyktige priser og
å sikre pålitelige leveranser av komponenter.
Visjon og verdier
Kitrons visjon er å tilby løsninger som gir suksess for
kundene. Kitron skal gjøre kundene i stand til å videre­
utvikle virksomheten sin og bli ledende selskaper
innen sine respektive områder.
Kitrons verdier bygger på pålitelighet, kreativitet,
en inkluderende arbeidsform, samt en positiv og
­inter­n­asjonal holdning.
Strategi
Kitron har en ambisjon om lønnsom vekst i de nord-
europeiske, amerikanske og kinesiske EMS-marked­
ene rettet mot profesjonelle kunder. For å oppfylle
denne strategien arbeider Kitron langs fire viktige
dimensjoner.
Lønnsom organisk vekst
Kitron fortsetter å ta markedsandeler i sine nordiske
hjemmemarkeder ved å bygge videre på sin kjerne­
kompetanse og konkurransefortrinn. Det legges
­spesielt vekt på å opparbeide seg markedsandeler
i Sverige.
Markedsekspansjon
Tyskland, Kina/Asia og USA er store markeder der
­Kitron ser gode muligheter. Den tyske virksomheten
har fokus på salg og tekniske tjenester, mens produk-
sjonen hovedsakelig utføres utenfor Tyskland. De nye
fabrikkene i USA og Kina er nå fullt operative og ut­
vider grunnlaget for markedsekspansjon og vekst.
Dette er Kitron
Dette er Kitron