Page 29 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
(Beløpi tusen kroner)
2011
2010
Kundefordringer
309 032
270 733
Avsetninger for verdifall i fordringer
-7 698
-5 673
Kundefordringer – netto
301 335
265 060
Fordringer på nærstående parter (Note 29)
36 146
37 776
Opptjent, ikke fakturert inntekt
1 943
3 485
Forskuddsbetalte kostnader
3 188
5 497
Andre fordringer
18 217
44 086
Sum
360 829
355 904
Fratrukket langsiktige poster
-
3 227
Kortsiktige poster
360 829
352 678
Langsiktige fordringer er ikke rentebærende langsiktige fordringer. Samtlige langsiktige fordringer forfaller innen
fem år fra balansedato.
Virkelig verdi av kundefordringer og andre fordringer er som følger:
(Beløpi tusen kroner)
2011
2010
Kundefordringer – netto
301 335
265 060
Fordringer på nærstående parter (Note 28)
36 146
37 776
Opptjent, ikke fakturert inntekt
1 943
3 485
Forskuddsbetalte kostnader
3 188
5 497
Andre fordringer
18 217
43 594
Sum
360 829
306 321
For kortsiktige fordringer er balanseført verdi tilnærmet lik virkelig verdi.
Pr 31. desember 2011 var kundefordringer på 301,3 millioner kroner (2010: 265,1 millioner kroner) i sin helhet
eksisterende.
Pr. 31. desember 2011 var kundefordringer på 33,3 millioner kroner (2010: 56,0 millioner kroner) forfalt, men
ikke nedskrevet. Disse relaterer seg til uavhengige kunder, som ikke tidligere har misligholdt sine forpliktelser
overfor konsernet.
Aldersfordelingenene på disse fordringene er som følger:
(Beløpi tusen kroner)
2011
2010
Inntil 3 måneder
30 461
32 560
3 til 6 måneder
2 835
23 443
Sum
33 296
56 004
Note 14 Kundefordringer og andre fordringer