Page 28 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
28
Kitron årsrapport 2011
(Beløp i tusen kroner)
ERP Systemet MES Systemet
Total
Per 1. Januar 2010
Anskaffelseskost
14 845
-
14 845
Regnskapsmessig bokført verdi
14 845
-
14 845
Regnskapsåret 2010
Inngående balanse
14 845
-
14 845
Tilganger
16 593
-
16 593
Utgående balanse
31 438
-
31 438
Per 31. desember 2010
Anskaffelseskost
31 438
-
31 438
Regnskapsmessig bokført verdi
31 438
-
31 438
Regnskapsåret 2011
Inngående balanse
31 438
-
31 438
Omregningsdifferanser
-152
-
-152
Tilganger
9 101
4 046
13 147
Avskrivninger
-3 686
-4
-3 690
Utgående balanse
36 701
4 042
40 743
Per 31. desember 2011
Anskaffelseskost
40 387
4 046
44 433
Akkumulerte avskrivninger
3 686
4
3 690
Regnskapsmessig bokført verdi
36 701
4 042
40 743
Progravaren (MES-systemet) er under implementering og er ikke fullt ut implementert. Det er derfor
begrensede avskrivninger for dette i 2011. MES-systemet vil bli avskrevet over 7 år, samme antall år
som for ERP-systemet. Gjenværende avskrivingstid for ERP-systemet er 6 år.
Investering i aksjer
Konsern
Forretnings kontor
Eierandel Stemmeandel
Kostpris
Bokført verdi
Selskapets navn
Let’s train AS
Oslo
20 %
20 %
150
1
Sum 2010
150
1
Let’s train AS
Oslo
20 %
20 %
150
1
Sum 2011
150
1
Note 12 Andre immaterielle eiendeler
Note 13 Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg