Page 27 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
Regnskapsmessig bokført verdi inkluderer bokført verdi av driftsmidler som regnskapsmessig er behandlet som
finansiell leasing, se note 21. Maskiner/driftsløsøre og bygninger/tomter er per 31. desember pantsatt med hhv.
81,9 millioner og 5,4 millioner (2010: 70,5 millioner og 5,8 millioner), se note 21.
(Beløp i tusen kroner)
Goodwill
Per 1. Januar 2010
Anskaffelseskost
28 164
Akkumulerte nedskrivninger
3 832
Regnskapsmessig bokført verdi
24 332
Regnskapsåret 2010
Inngående balanse
24 332
Tilganger
2 454
Utgående balanse
26 786
Per 31. desember 2010
Anskaffelseskost
30 618
Akkumulerte nedskrivninger
3 832
Regnskapsmessig bokført verdi
26 786
Regnskapsåret 2011
Inngående balanse
26 786
Tilganger
0
Utgående balanse
26 786
Per 31. desember 2011
Anskaffelseskost
30 618
Akkumulerte nedskrivninger
3 832
Regnskapsmessig bokført verdi
26 786
Selskapets kontantstrømgenererende enhet er identifisert per land.
Fordeling av bokført verdi av immaterielle eiendeler per land:
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Norge
715
715
Sverige
3 555
3 555
Litauen
20 062
20 062
Tyskland
2 454
2 454
Sum
26 786
26 786
Gjenvinnbart beløp for en kontantsrømgenererende enhet er basert på beregning av bruksverdi.
Forutsetning om kontantstrøm er basert på finansbudsjetter godkjent av selskapets ledelse. Det er i beregnin-
gene lagt til grunn forusetninger om vekst som samsvarer med med bransjens forventninger om vekst i EMS-
markedet i årene fremover (10 prosent per år). Beregningene er gjort i utgangspunkt i kontantstrømmer for de
nærmeste fem år og en diskonteringsrente på 12 prosent.
Note 11 Goodwill